موضوعات

فهرست حذفيات منابع آزمون سراسر ي سال 1403‏

دروس تخصصي رشته ادبيات و علوم انساني
نام کتاب
کد کتاب
پايه تحصيلي
سال چاپ
حذفيات
عربي، زبان قرآن 1
علوم انساني
110207
دهم
1400
–         بخش «البحث العلمي».
–         ذکر صيغه فعل به صورت للغايب، للمخاطبين و … (به‌جاي اصطلاح للغايب، اصطلاح مفرد مذکر غايب ذکر شود).
عربي، زبان قرآن 2
علوم انساني
111207
يازدهم
1401
–         بخش «للمطالعة» صفحات 57 و 58.
–         بخش «البحث العلمي».
عربي، زبان قرآن 3
علوم انساني
112207
دوازدهم
1402
–         بخش «خوب است بدانيم» صفحه 18.
–         تشخيص اسلوب حصر.
فلسفه 1
111226
يازدهم
1401
–         فعاليت‌هاي درون متن که با علامت * مشخص شده‌اند.
–         مطالبي که در حاشيه کتاب آمده است.
–         پاورقي‌ها.
–         مطالب مربوط به مطالعه.
فلسفه 2
112226
دوازدهم
1402
–         فعاليت‌هاي درون متن که با علامت * مشخص شده‌اند.
–         مطالبي که در حاشيه کتاب آمده است.
–         پاورقي‌ها.
–         مطالب مربوط به مطالعه.
منطق
110223
دهم
1400
–         پيرابندهاي آبي ستاره دار.
–         حکايت‌ها.
–         پاورقي‌ها.
–         صفحات «آنچه در اين بخش مي‌خوانيم».
–         صفحات «عناوين بخش‌ها».
–         فرهنگ اصطلاحات.
جغرافياي 2
111218
يازدهم
1401
–         مطالب «بيشتر بدانيم»، «بينديشيم»، «براي مطالعه»، «توضيحات و زير نويس‌ها»، «نقشه‌ها و مدل‌ها»، «آمار و ارقام مندرج در جدول‌ها و نمودارها» و «واژه‌نامه‌هاي پيوست کتاب».
جغرافياي 3 (کاربردي)
112218
دوازدهم
1402
تاريخ 1
110219
دهم
1400
–         تمامي مطالب ذيل عنوان‌هاي: «بيشتر بدانيم» و «يک توضيح».
–         تمامي مطالب مندرج در جدول.
–         تمامي مطالب مندرج در نمودارهاي خط زمان، نقشه‌ها و تصاوير تاريخي و ساير نمودارها.
–         متن و مطالب تمامي فعاليت‌ها به ويژه فعاليت‌هاي ذيل عنوان: «بررسي شواهد و مدارک».
–         تمامي مطالب مندرج در زيرنويس.
تاريخ 2
111219
يازدهم
1401
–         تمامي مطالب ذيل عنوان‌هاي: «بيشتر بدانيم» و «يک توضيح».
–         تمامي مطالب مندرج در جدول.
–         تمامي مطالب مندرج در نمودارهاي خط زمان، نقشه‌ها و تصاوير تاريخي و ساير نمودارها.
–         متن و مطالب تمامي فعاليت‌ها به ويژه فعاليت‌هاي ذيل عنوان: «بررسي شواهد و مدارک».
–         تمامي مطالب مندرج در زيرنويس.
تاريخ 3
112219
دوازدهم
1402
–         تمامي مطالب ذيل عنوان‌هاي: «بيشتر بدانيم» و «يک توضيح».
–         تمامي مطالب مندرج در جدول.
–         تمامي مطالب مندرج در نمودارهاي خط زمان، نقشه‌ها و تصاوير تاريخي و ساير نمودارها.
–         متن و مطالب تمامي فعاليت‌ها به ويژه فعاليت‌هاي ذيل عنوان: «بررسي شواهد و مدارک».
–         تمامي مطالب مندرج در زيرنويس.
دروس اختصاصي رشته‌ علوم و معارف اسلامي
نام کتاب
کد کتاب
پايه تحصيلي
سال چاپ
حذفيات
تاريخ اسلام (1)
110233
دهم
1400
–         تمامي مطالب ذيل عنوان‌هاي: «بيشتر بدانيم» و «يک توضيح».
–         تمامي مطالب مندرج در جدول.
–         تمامي مطالب مندرج در نمودارهاي خط زمان، نقشه‌ها و تصاوير تاريخي و ساير نمودارها.
–         متن و مطالب تمامي فعاليت‌ها به‌ويژه فعاليت‌هاي ذيل عنوان: «بررسي شواهد و مدارک».
تاريخ اسلام (2)
111233
يازدهم
1401
–         تمامي مطالب ذيل عنوان‌هاي: «بيشتر بدانيم» و «يک توضيح».
–         تمامي مطالب مندرج در جدول.
–         تمامي مطالب مندرج در نمودارهاي خط زمان، نقشه‌ها و تصاوير تاريخي و ساير نمودارها.
–         متن و مطالب تمامي فعاليت‌ها به‌ويژه فعاليت‌هاي ذيل عنوان: «بررسي شواهد و مدارک».
تاريخ (3) ايران در دورة اسلامي
112233
دوازدهم
1402
–         تمامي مطالب ذيل عنوان‌هاي: «بيشتر بدانيم» و «يک توضيح».
–         تمامي مطالب مندرج در جدول.
–         تمامي مطالب مندرج در نمودارهاي خط زمان، نقشه‌ها و تصاوير تاريخي و ساير نمودارها.
–         متن و مطالب تمامي فعاليت‌ها به‌ويژه فعاليت‌هاي ذيل عنوان: «بررسي شواهد و مدارک».
عربي، زبان قرآن 1
علوم و معارف اسلامي
110208
دهم
1400
–         بخش‌هاي ستاره دار مانند قواعد و تمرينات که براي مطالعۀ دانش‌آموزان است.
–         کليه قواعد پاورقي.
–         بخش «البحث العلمي».
–         تشخيص اسم مبالغه بودن يا نبودنِ اسم ابزار و شغل بر وزن فعّال و فعّاله، مانند: جَوّال، غَسّالة و نَجّار.
عربي، زبان قرآن 2
علوم و معارف اسلامي
111208
يازدهم
1401
عربي، زبان قرآن 3
علوم و معارف اسلامي
112208
دوازدهم
1402
دروس مشترک رشته‌هاي ادبيات و علوم انساني و علوم و معارف اسلامي
نام کتاب
کد کتاب
پايه تحصيلي
سال چاپ
حذفيات
روان‌شناسي
111224
يازدهم
1401
–         بخش براي مطالعة تمام دروس.
–         پانويس‌هاي انگليسي تمام صفحات کتاب.
رياضي و آمار 1
110212
دهم
1400
–         تمام مطالب بخش خواندني‌هاي کتاب.
رياضي و آمار 2
111212
يازدهم
1401
–         تمام مطالب بخش خواندني‌هاي کتاب.
–         درس دوم (درس سري‌هاي زماني) از فصل سوم (فصل آمار) ؛ صفحات 63 تا 73.
رياضي و آمار 3
112212
دوازدهم
1402
–         تمام مطالب بخش خواندني‌هاي کتاب.
اقتصاد
110221
دهم
1400
–         بخش‌هاي: «موقعيت» در اول هر درس «بيشتر بدانيم»؛ «شهد و شکر»؛ «درس زندگي»؛ «گفت‌وگو در کلاس»؛ فعاليت‌هايي که در کلاس درس با مشارکت دبير و دانش‌آموز طراحي مي‌شود.
جغرافياي ايران
110218
دهم
1400
–         مطالب «بيشتر بدانيم»، «بينديشيم»، «براي مطالعه»، «توضيحات و زير نويس‌ها»، «نقشه‌ها و مدل‌ها»، «آمار و ارقام مندرج در جدول‌ها و نمودارها» و «واژه‌نامه‌هاي پيوست کتاب».
دروس اختصاصي رشته علوم تجربي
نام کتاب
کد کتاب
پايه تحصيلي
سال چاپ
حذفيات
زيست‌شناسي 1
110216
دهم
1400
–         مطالبي که با عنوان «بيشتر بدانيد» و «واژه‌شناسي» مشخص شده‌اند.
–         پرسش‌هاي عددي و محاسباتي به هر شکل و در هر سطحي .
–         فرمول ساختاري مواد شيميايي.
–         پرسش از شکل‌هايي که با «غيرمجاز بودن طرح سؤال» در کتاب درسي مشخص شده‌اند.
زيست‌شناسي 2
111216
يازدهم
1401
–         مطالبي که با عنوان «بيشتر بدانيد» و «واژه‌شناسي» مشخص شده‌اند.
–         پرسش‌هاي عددي و محاسباتي به هر شکل و در هر سطحي .
–         فرمول ساختاري مواد شيميايي.
–         پرسش از شکل‌هايي که با «غيرمجاز بودن طرح سؤال» در کتاب درسي مشخص شده‌اند.
زيست‌شناسي 3
112216
دوازدهم
1402
–         مطالبي که با عنوان «بيشتر بدانيد» و «واژه شناسي» مشخص شده‌اند.
–         پرسش‌هاي عددي و محاسباتي به هرشکل و در هر سطحي.
–         فرمول ساختاري مواد شيميايي.
–         پرسش از شکل‌هايي که با «غيرمجاز بودن طرح سؤال» در کتاب درسي مشخص شده‌اند.
فيزيک 1
110214
دهم
1400
–         تاريخ علم‌ها،‌ پانويس‌ها، «خوب است بدانيد»ها،‌ نتيجة‌ فعاليت‌هاي تحقيقي، جدول‌ها، پيوست‌ها، واژه‌نامه‌ها، و اطلاعات و داده‌هاي ريز و جزيي تصاوير که دور از هدف اصلي تصويرند، و نيز داده‌هاي مندرج در برخي از پرسش‌ها و مسايل که به ذهن سپردن آنها ضرورتي ندارد.
–         در بسياري از قسمت‌هاي کتاب درسي، محدوديت‌هايي در آموزش و ارزشيابي بيان شده است که در طراحي سؤالات الزاماً رعايت مي‌شوند؛ مانند بررسي حالت‌هايي که نيرو‌ها هم راستا يا عمود بر هم نيستند يا کلية‌ حالت‌هايي که در آنها نياز به تجزية‌ بردار است، جزء اهداف برنامه درسي اين کتاب نبوده و الزاماً در طراحي سؤالات مدّنظر قرار نمي‌گيرد.
فيزيک 2
111244
يازدهم
1401
–         تاريخ علم‌ها، ‌پانويس‌ها، «خوب است بدانيد»ها،‌ نتيجة‌ فعاليت‌هاي تحقيقي، جدول‌ها، پيوست‌ها، واژه‌نامه‌ها، و اطلاعات و داده‌هاي ريز و جزيي تصاوير که دور از هدف اصلي تصويرند، و نيز داده‌هاي مندرج در برخي از پرسش‌ها و مسايل که به ذهن سپردن آنها ضرورتي ندارد.
–         در بسياري از قسمت‌هاي کتاب درسي، محدوديت‌هايي در آموزش و ارزشيابي بيان شده است که در طراحي سؤالات الزاماً رعايت مي‌شوند؛ مانند بررسي حالت‌هايي که نيرو‌ها و ميدان‌هاي الکتريکي هم راستا يا عمود بر هم نيستند يا حل مدارهاي چند حلقه‌اي که در حلقه‌هاي مختلف از باتري استفاده مي‌شود و همچنين ساير به هم بستن‌هاي مقاومت‌ها، به غير از به هم بستن متوالي و موازي، جزء اهداف برنامه درسي اين کتاب نبوده و الزاماً در طراحي سؤالات مدّنظر قرار نمي‌گيرد.
فيزيک 3
112244
دوازدهم
1402
–         تاريخ علم‌ها، ‌پانويس‌ها، «خوب است بدانيد»ها،‌ نتيجة‌ فعاليت‌هاي تحقيقي، جدول‌ها، پيوست‌ها، واژه‌نامه‌ها، و اطلاعات و داده‌هاي ريز و جزيي تصاوير که دور از هدف اصلي تصويرند، و نيز داده‌هاي مندرج در برخي از پرسش‌ها و مسايل که به ذهن سپردن آنها ضرورتي ندارد.
–         در بسياري از قسمت‌هاي کتاب درسي، محدوديت‌هايي در آموزش و ارزشيابي بيان شده است که در طراحي سؤالات الزاماً رعايت مي‌شوند؛ مانند بررسي حالت‌هايي که نيرو‌ها هم راستا يا عمود بر هم نيستند يا کلية‌ حالت‌هايي که در آن‌ها نياز به تجزية‌ بردار است، جزء اهداف برنامه درسي اين کتاب نبوده و الزاماً در طراحي سؤالات مدّنظر قرار نمي‌گيرد.
 

رياضي2
111211
يازدهم
1401
تمام مطالب بخش خواندني‌هاي کتاب.
رياضي3
112211
دوازدهم
1402
دروس اختصاصي رشته رياضي- فيزيک
نام کتاب
کد کتاب
پايه تحصيلي
سال چاپ
حذفيات
فيزيک 1
110209
دهم
1400
–         تاريخ علم‌ها، ‌پانويس‌ها، «خوب است بدانيد»ها،‌ نتيجة‌ فعاليت‌هاي تحقيقي، جدول‌ها، پيوست‌ها، واژه‌نامه‌ها، و اطلاعات و داده‌هاي ريز و جزيي تصاوير که دور از هدف اصلي تصويرند، و نيز داده‌هاي مندرج در برخي از پرسش‌ها و مسايل که به ذهن سپردن آنها ضرورتي ندارد.
–         در بسياري از قسمت‌هاي کتاب درسي، محدوديت‌هايي در آموزش و ارزشيابي بيان شده است که در طراحي سؤالات الزاماً رعايت مي‌شوند؛ مانند بررسي حالت‌هايي که نيرو‌ها هم راستا يا عمود بر هم نيستند يا کلية‌ حالت‌هايي که در آنها نياز به تجزية‌ بردار است، جزء اهداف برنامه درسي اين کتاب نبوده و الزاماً در طراحي سؤالات مدّنظر قرار نمي‌گيرد.
فيزيک 2
111209
يازدهم
1401
–         تاريخ علم‌ها،‌ پانويس‌ها، «خوب است بدانيد»ها،‌ نتيجة‌ فعاليت‌هاي تحقيقي، جدول‌ها، پيوست‌ها، واژه‌نامه‌ها، و اطلاعات و داده‌هاي ريز و جزيي تصاوير که دور از هدف اصلي تصويرند، و نيز داده‌هاي مندرج در برخي از پرسش‌ها و مسايل که به ذهن سپردن آنها ضرورتي ندارد.
–         در بسياري از قسمت‌هاي کتاب درسي، محدوديت‌هايي در آموزش و ارزشيابي بيان شده است که در طراحي سؤالات الزاماً رعايت مي‌شوند؛ مانند: بررسي حالت‌هايي که نيرو‌ها و ميدان‌هاي الکتريکي هم راستا يا عمود بر هم نيستند يا حل مدارهاي چند حلقه‌اي که در حلقه‌هاي مختلف از باتري استفاده مي‌شود و همچنين ساير به هم بستن‌هاي مقاومت‌ها، به غير از به هم بستن متوالي و موازي، جزء اهداف برنامه درسي اين کتاب نبوده و الزاماً در طراحي سؤالات مدّنظر قرار نمي‌گيرد.
فيزيک 3
112209
دوازدهم
1402
–         تاريخ علم‌ها،‌ پانويس‌ها، «خوب است بدانيد»ها،‌ نتيجة‌ فعاليت‌هاي تحقيقي، جدول‌ها، پيوست‌ها، واژه‌نامه‌ها، و اطلاعات و داده‌هاي ريز و جزيي تصاوير که دور از هدف اصلي تصويرند، و نيز داده‌هاي مندرج در برخي از پرسش‌ها و مسايل که به ذهن سپردن آنها ضرورتي ندارد.
–         در بسياري از قسمت‌هاي کتاب درسي، محدوديت‌هايي در آموزش و ارزشيابي بيان شده است که در طراحي سؤالات الزاماً رعايت مي‌شوند؛ مانند بررسي حالت‌هايي که نيرو‌ها هم راستا يا عمود بر هم نيستند يا کلية‌ حالت‌هايي که در آنها نياز به تجزية‌ بردار است، جزء اهداف برنامه درسي اين کتاب نبوده و الزاماً در طراحي سؤالات مدّنظر قرار نمي‌گيرد.
 

هندسه1
110213
دهم
1400
تمام مطالب بخش خواندني‌هاي کتاب.
هندسه 2
111213
يازدهم
1401
هندسه 3
112213
دوازدهم
1402
حسابان 1
111214
يازدهم
1401
حسابان 2
112214
دوازدهم
1402
رياضيات گسسته
112215
دوازدهم
1402
آمار و احتمال
111215
يازدهم
1401
دروس مشترک رشته‌هاي علوم تجربي و رياضي – فيزيک
نام کتاب
کد کتاب
پايه تحصيلي
سال چاپ
حذفيات
شيمي 1
110210
دهم
1400
–         پرسش از محتواي «در ميان تارنما»، «تفکر نقّادانه» و «آيا مي‌دانيد».
–         حفظ کردن معادله‌هاي شيميايي.
–         حفظ کردن نام و فرمول شيميايي ترکيب‌هاي آلي پيچيده.
–         رسم آرايش الکتروني عناصر با عدد اتمي بزرگتر از 36 در جدول تناوبي.
شيمي 2
111210
يازدهم
1401
–         پرسش از محتواي «در ميان تارنما»، «تفکر نقّادانه» و «آيا مي‌دانيد».
–         نام‌گذاري ترکيب‌هاي آلي به جز آلکان‌ها.
–         حفظ کردن نام و فرمول شيميايي ترکيب‌هاي آلي پيچيده.
–         رسم آرايش الکتروني عناصر با عدد اتمي بزرگتر از 36 در جدول تناوبي.
–         حفظ کردن معادله‌هاي شيميايي.
شيمي 3
112210
دوازدهم
1402
–         پرسش از محتواي «در ميان تارنما»، «تفکر نقّادانه» و «آيا مي‌دانيد».
–         حفظ کردن نام و فرمول شيميايي ترکيب‌هاي آلي پيچيده.
–         حفظ کردن معادله‌هاي شيميايي.
–         رسم آرايش الکتروني عناصر با عدد اتمي بزرگتر از 36 در جدول تناوبي.
زمين‌شناسي
111237
يازدهم
1401
–         حفظ کردن اعداد.
–         مطالبي که با عنوان: «بيشتر بدانيد» و «واژه‌شناسي» مشخص شده‌اند.
–         دانشمندان علوم زمين.
رياضي 1
110211
دهم
1400
– تمام مطالب بخش خواندني‌هاي کتاب.

——————————————————————————————————-

به نقل از : پیک سنجش شماره 1359مورخ دوشنبه 18- دی ماه 1402 -صفحه 6
دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید