کتب درسی آموزش و پرورش

متن کامل کتاب های پایه 1 ؛سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱

آخرین PDF  کتاب های پایه 1 ( شامل مجموعاً 5 جلد کتاب)؛ در صورت نیاز به متن کل هر یک از کتاب ها ، آن را دانلود کنید:  »»»آموزش قرآن-پایه 1-سال1402-1401 »»»فارسی-پایه 1 -سال1402-1401 »»»نگارش فارسی-پایه 1 -سال1402-1401 »»»ریاضی-پایه 1 -سال1402-1401 »»»علوم تجربی-پایه 1 -سال1402-1401 ————————————————————————————- مأخذ :   http://www.chap.sch.ir/ #معرفی_کتاب_متون #آموزش_و_پرورش #آموزشی  #دانش_افزایی #کتب_درسی #متن_کتب_درسی …

متن کامل کتاب های پایه 1 ؛سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱ ادامه »

متن کامل کتاب های پایه2؛سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱

  آخرین PDF  کتاب های پایه 2( شامل مجموعاً 8 جلد کتاب)؛ در صورت نیاز به متن کل هر یک از کتاب ها ، آن را دانلود کنید:  »»»آموزش قرآن-پایه2-سال1402-1401 »»»هدیه های آسمانی-پایه2-سال1402-1401 »»»هدیه های آسمانی(ویژه اهل سنت)-پایه2-سال1402-1401 »»»هدیه های آسمانی(ویژه اقلیت های دینی)-پایه2-سال1402-1401 »»»فارسی-پایه2-سال1402-1401 »»»نگارش-پایه2-سال1402-1401 »»»ریاضی-پایه2-سال1402-1401 »»»علوم تجربی-پایه2-سال1402-1401 ————————————————————————————- مأخذ :   http://www.chap.sch.ir/ #معرفی_کتاب_متون …

متن کامل کتاب های پایه2؛سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱ ادامه »

متن کامل کتاب های پایه3؛سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱

آخرین PDF  کتاب های پایه 3 ( شامل مجموعاً ۹ جلد کتاب)؛ در صورت نیاز به متن کل هر یک از کتاب ها ، آن را دانلود کنید:  »»»آموزش قرآن-پایه3-سال1402-1401 »»»هدیه های آسمانی-پایه3-سال1402-1401 »»»هدیه های آسمانی(ویژه اهل سنت)-پایه3-سال1402-1401 »»»هدیه های آسمانی(ویژه اقلیت های دینی)-پایه3-سال1402-1401 »»»فارسی-پایه3-سال1402-1401 »»»نگارش-پایه3-سال1402-1401 »»»مطالعات اجتماعی-پایه3-سال1402-1401 »»»ریاضی-پایه3-سال1402-1401 »»»علوم تجربی-پایه3-سال1402-1401 ————————————————————————————- مأخذ :   …

متن کامل کتاب های پایه3؛سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱ ادامه »

متن کامل کتاب های پایه4؛سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱

    آخرین PDF  کتاب های پایه 4 ( شامل مجموعاً ۹ جلد کتاب)؛ در صورت نیاز به متن کل هر یک از کتاب ها ، آن را دانلود کنید:  »»»آموزش قرآن-پایه4-سال1402-1401 »»»هدیه های آسمانی-پایه4-سال1402-1401 »»»هدیه های آسمانی(ویژه اهل سنت)-پایه4-سال1402-1401 »»»هدیه های آسمانی(ویژه اقلیت های دینی)-پایه4-سال1402-1401 »»»فارسی-پایه4-سال1402-1401 »»»نگارش-پایه4-سال1402-1401 »»»ریاضی-پایه4-سال1402-1401 »»»علوم تجربی-پایه4-سال1402-1401 »»»مطالعات اجتماعی-پایه4-سال1402-1401 ————————————————————————————- مأخذ …

متن کامل کتاب های پایه4؛سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱ ادامه »

متن کامل کتاب های پایه5؛سال تحصیلی۱۴۰2-۱۴۰۱

    آخرین PDF  کتاب های پایه 5 ( شامل مجموعاً 9 جلد کتاب)؛ در صورت نیاز به متن کل هر یک از کتاب ها ، آن را دانلود کنید:  »»»آموزش قرآن-پایه5-سال1402-1401 »»»هدیه های آسمانی-پایه5-سال1402-1401 »»»هدیه های آسمانی(ویژه اهل سنت)-پایه5-سال1402-1401 »»»هدیه های آسمانی(ویژه اقلیت های دینی)-پایه5-سال1402-1401 »»»فارسی-پایه5-سال1402-1401 »»»نگارش-پایه5-سال1402-1401 »»»ریاضی-پایه5-سال1402-1401 »»»علوم تجربی-پایه5-سال1402-1401 »»»مطالعات اجتماعی-پایه5-سال1402-1401 ————————————————————————————- مأخذ …

متن کامل کتاب های پایه5؛سال تحصیلی۱۴۰2-۱۴۰۱ ادامه »

متن کامل کتاب های پایه 6؛سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱ 

  آخرین PDF  کتاب های پایه 6 ( شامل مجموعاً 11 جلد کتاب)؛ در صورت نیاز به متن کل هر یک از کتاب ها ، آن را دانلود کنید:  »»»آموزش قرآن-پایه6-سال1402-1401 »»»هدیه های آسمانی-پایه6-سال1402-1401 »»»هدیه های آسمانی(ویژه اهل سنت)-پایه6-سال1402-1401 »»»هدیه های آسمانی(ویژه اقلیت های دینی)-پایه6-سال1402-1401 »»»فارسی-پایه6-سال1402-1401 »»»نگارش-پایه6-سال1402-1401 »»»ریاضی-پایه6-سال1402-1401 »»»علوم تجربی-پایه7-سال1402-1401 »»»مطالعات اجتماعی-پایه6-سال1402-1401 »»»تفکروپژوهش-پایه6-سال1402-1401 »»»کار وفناوری-پایه6-سال1402-1401 …

متن کامل کتاب های پایه 6؛سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱  ادامه »

متن کامل کتاب های پایه7 ؛ سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱ 

آخرین PDF  کتاب های پایه 7 ( شامل مجموعاً 19 جلد کتاب دروس عمومی،اختصاصی، استعدادهای درخشان، دینی اقلیت ها)؛ در صورت نیاز به متن کل هر یک از کتاب ها ، آن را دانلود کنید:  »»»آموزش قرآن-پایه7-سال1402-1401 »»»پیام های آسمانی-پایه7-سال1402-1401 »»»پیام های آسمانی(ویژه اهل سنت)-پایه7-سال1402-1401  »»»تعلیمات ادیان الهی واخلاق (ویژه اقلیت ها)-پایه7-سال1402-1401 »»»فارسی-پایه7-سال1402-1401 »»»نگارش-پایه7-سال1402-1401 »»»فارسی و …

متن کامل کتاب های پایه7 ؛ سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱  ادامه »

متن کامل کتاب های پایه8 ؛ سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱ 

آخرین PDF  کتاب های پایه 8 ( شامل مجموعاً 19 جلد کتاب دروس عمومی،اختصاصی، استعدادهای درخشان، دینی اقلیت ها)؛ در صورت نیاز به متن کل هر یک از کتاب ها ، آن را دانلود کنید:  »»»آموزش قرآن-پایه8-سال1402-1401 »»»پیام های آسمانی-پایه8-سال1402-1401 »»»پیام های آسمانی(ویژه اهل سنت)-پایه8-سال1402-1401 »»»تعلیمات ادیان الهی واخلاق (ویژه اقلیت ها)-پایه8-سال1402-1401 »»»فارسی-پایه8-سال1402-1401 »»»نگارش-پایه8-سال1402-1401 »»»فارسی …

متن کامل کتاب های پایه8 ؛ سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱  ادامه »

متن کامل کتاب های پایه9 ؛ سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱

مطالعات اجتماعی-پایه9-سال1402-1401 آخرین PDF  کتاب های پایه 9 ( شامل مجموعاً 18 جلد کتاب دروس عمومی،اختصاصی، استعدادهای درخشان، دینی اقلیت ها)؛ در صورت نیاز به متن کل هر یک از کتاب ها ، آن را دانلود کنید:  »»»آموزش قرآن-پایه9-سال1402-1401 »»»پیام های آسمانی-پایه9-سال1402-1401 »»»پیام های آسمانی(ویژه اهل سنت)-پایه9-سال1402-1401 »»»تعلیمات ادیان الهی واخلاق (ویژه اقلیت ها)-پایه9-سال1402-1401 »»»فارسی-پایه9-سال1402-1401 …

متن کامل کتاب های پایه9 ؛ سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱ ادامه »

کتاب های پایه10؛معرفی برای سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱ ( شـــــــاخه ی نــــظری – رشتــه ی معارف اسلامی )

  آخرین PDF  کتاب های پایه 10 رشته معارف اسلامی ؛ در صورت نیاز به متن کل هر یک از کتاب ها ، آن را دانلود کنید:  *** کتب دروس عمومی پایه 10 رشته معارف اسلامی : »»»دین و زندگی-1  »»»تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(اقلیت های مذهبی)ر »»»فارسی-1 »»»نگارش-1 »»»جغرافیای ایران »»»هنر-کلیه رشته ها »»»کارگاه …

کتاب های پایه10؛معرفی برای سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱ ( شـــــــاخه ی نــــظری – رشتــه ی معارف اسلامی ) ادامه »