معرفی رشته های دانشگاهی/ گروه هنر / رشته گرافیک

مبحث: آموزشی عنوان اصلی: دانشگاه(آموزش عالی) عنوان فرعی: معرفی رشته های دانشگاهی عنوان فرعی تر: رشته گرافیک( گروه هنر) الف)معرفی رشته: – گرافیک حرفه مورد نیاز امروز است که بخش بزرگی از ان را تبلیغا ت در بر می گیرد. – امروزه با وجود صد زبان و ۵ هزار گویش، نمی‌توان برای معرفی مراکز و …

معرفی رشته های دانشگاهی/ گروه هنر / رشته گرافیک ادامه »