نظام وظیفه-سربازی

پـاسخ به سـوال ( عمومـی- شماره207) : ادامــه پاسـخ به سوالات متـداول معـافيت پزشـكي ؛ بخـش هفتم : غیبت و رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی

درصورت تاربودن تصویر نوشته زیر، برای وضوح بهتر بر روی آن کلیک کنید.                        

پـاسخ به سـوال ( عمومـی- شماره206 ) : ادامــه پاسـخ به سوالات متـداول معـافيت پزشـكي؛ بخـش ششم : ابطال تقاضای کارت معافیت پزشکی

در صورت تاربودن تصویر نوشته زیر، برای وضوح بهتر بر روی آن کلیک کنید.

پـاسخ به سـوال ( عمومـی- شماره205) : ادامــه پاسـخ به سوالات متـداول معـافيت پزشـكي؛ بخـش پنجم : مشمولین خارج از کشور

در صورت تار بودن تصویر نوشته زیر، برای وضوح بهتر بر روی آن کلیک کنید.            

پـاسخ به سـوال ( عمومـی- شماره204) : پاسـخ به سوالات متــداول معـــافيت پزشـــكي ؛ بخـش چهارم : معافیت برای اشکالات بدنی و بیماری ها

در صورت تار بودن تصویر نوشته زیر، برای وضوح بهتر بر روی آن کلیک کنید.                                                                                 …

پـاسخ به سـوال ( عمومـی- شماره204) : پاسـخ به سوالات متــداول معـــافيت پزشـــكي ؛ بخـش چهارم : معافیت برای اشکالات بدنی و بیماری ها ادامه »

پـاسخ به سـوال ( عمومـی- شماره203) : پاسـخ به سوالات متــداول معـــافيت پزشـــكي ؛ بخـش سـوم : مشـمولین سربـازی با دکتـــرای گـروه علـوم پــزشـــکی

در صورت تار بودن تصویر نوشته زیر، برای وضوح بهتر بر روی آن کلیک کنید  

پاسخ به سوال ( عمومی- شماره202) : پاسخ به سوالات متداول معافيت پزشكي ؛ بخش دوم : رسیـدگی اعتـــــراض مشمــول ، به نــظر و رای شــــورای پزشـــکی…

در صورت تار بودن تصویر نوشته زیر، برای وضوح بهتر بر روی آن کلیک کنید:        

پاسخ به سوال (عمومی- شماره 201 ) : پاسخ به سوالات متداول معافيت پزشكي؛ بخش اول : شرایط اولیه و اقدامات لازم برای متقاضی معافیت پزشکی

در صورت تار بودن تصویر نوشته زیر، برای وضوح بهتر بر روی آن کلیک کنید:    

پاسخ به سوال (عمومی هدایت تحصیلی- شماره 200) : معافیت تحصیلی برای مشمولان سربازی داوطلب تحصیل درحوزه های علمیه دینی (فارغ التحصیلان مدارس و دانشجویان ) 

تعریف : طلبه مشمول به شخصی اطلاق می شود که در سن مشمولیت برابر ضوابط و مقررات مرکز مدیریت حوزه علمیه در یکی از حوزه های علوم دینی پذیرش شده و یا اینکه قبل از سن مشمولیت مشغول به تحصیل گردیده و به سن مشمولیت رسیده اند. فرایند معافیت تحصیلی طلاب حوزه های علمیه : با …

پاسخ به سوال (عمومی هدایت تحصیلی- شماره 200) : معافیت تحصیلی برای مشمولان سربازی داوطلب تحصیل درحوزه های علمیه دینی (فارغ التحصیلان مدارس و دانشجویان )  ادامه »