افتخارات

موفقیت های سازمانی

کسب نشان برتر مدیریت

در مدارس غیر دولتی متوسطه اول منطقه ۳ تهران در سال تحصیلی ۹۸ – ۹۹

کسب نشان پیشرفته هوشمند سازی

از طرف سازمان هوشمند سازی مدارس

مقام های رباتیک

مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران

مقام سوم

رباتیک جهانی کره جنوبی ۲۰۱۹

مقام اول

رباتیک جهانی تایوان ۲۰۱۷

مقام اول

مسابقات رباتیک امیر کبیر ۱۳۹۷

مقام اول

مسابقات رباتیک امیر کبیر ۱۳۹۷

مقام اول

مسابقات بین المللی رباتیک امیر کبیر ۱۳۹۷

مقام اول

مسابقات جهانی رباتیک تایوان ۲۰۱۷

مقام اول

مسابقات بین المللی رباتیک ایران اوپن ۲۰۱۷

مقام دوم

مسابقات رباتیک ژاپن ۲۰۱۷

مقام اول

مسابقات رباتیک فیراکاپ آزاد ایران ۱۳۹۶

مقام اول

مسابقات فرهنگی

مشاعره

رتبه اول در منطقه ۳ تهران – ۹۸

سرود

رتبه اول در منطقه ۳ تهران – ۹۸

تئاتر

رتبه اول در منطقه ۳ تهران – ۹۸

قهرمانی های ورزشی

شطرنج

مقام اول در منطقه ۳ تهران – ۹۹

داژیال

مقام اول در منطقه ۳ تهران – ۹۹

پینگ پنگ

مقام اول در منطقه ۳ تهران – ۹۹

والیبال

مقام دوم در منطقه ۳ تهران – ۹۷

هندبال

مقام سوم در منطقه ۳ تهران – ۹۷

بسکتبال

مقام سوم در منطقه ۳ تهران – ۹۷

دو صحرانوردی

مقام سوم در منطقه ۳ تهران – ۹۹

کوه پیمایی

مقام سوم در منطقه ۳ تهران – ۹۹