هفته دوم تهرانگردی

هفته دوم تهرانگردی در روز 16 تیر ماه از ساعت 9/30 صبح آغاز شد. بعد از حضور و غیاب دانش آموزان دانش آموزان سوارسرویسهای خود شده و ابتدا به برج طغرل رفتند.   راهنمای برج در مورد تاریخچه برج طغرل و تشخیص ساعت با سایه روشنهای برج و نحوه در زدن هنگام ورود به برج…