موضوعات

کنـــکـــــــوری هــــــــا : مهــــم‌تــــــــــرين اطـــلاعـــــــات لازم برای داوطلبـــــان آزمــــــــون سراســـــــري ســــــال 1402 

تغييرات اساسي آزمون سراسري سال 1402:

– تاثير قطعي سوابق تحصيلي.

– حذف زيرگروه‌ها.

– حذف دروس عمومي از آزمون.

– برگزاري آزمون در دو نوبت.

– داشتن دو سال اعتبار.

– تغيير ضرايب دروس سوابق تحصيلي.

– تغيير ضرايب دروس اختصاصي.

براي مشاهده نتايج اوليه و انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1402 به چه اطلاعاتي نياز است؟
مشاهده نتايج اوليه و مراحل انجام انتخاب رشته داوطلبان، بر اساس حساب کاربري (پروفايل) آنهاست و نيازي به شماره پرونده و داوطلبي نيست. براي ورود به حساب کاربري (پروفايل) نياز به رمز است که در زمان ثبت‌نام در آزمون به داوطلبان داده شده است و آنها بر اساس آن وارد پروفايل خود مي‌شوند. در صورتي که داوطلبان رمز ورود خود را فراموش کرده باشند، وارد بخش «رمز عبور را فراموش کردم» مي‌شوند و رمز جديد به تلفن همراه آنها پيامک مي‌شود.
چگونه و در چه زماني بايد علاقه‌مندي خود را نسبت به دانشگاه فرهنگيان و تربيت شهيد رجايي، دانشگاه پيام‌نور و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي غيرانتفاعي اعلام کنيم؟
داوطلباني که علاقه‌مند به رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي، دانشگاه پيام‌نور و مؤسسسات آموزش عالي غيرانتفاعي هستند، در بازه زماني انتخاب رشته (در صورت مجاز بودن) با خريد کارت اعتباري (براي هر مورد جداگانه) مي‌توانند اقدام کنند.
چند زيرگروه براي آزمون 1402 وجود دارد؟
تمام زيرگروه‌ها‌ براي آزمون سراسري سال 1402 حذف شده است.
آيا اولويت درج کدرشته‌محل‌ها در فرم انتخاب رشته، شانس قبولي را بيشتر مي‌کند؟
نه. تقدم و تاخر در انتخاب کدرشته‌محل‌ها، در واقع، علاقه شما به هر رشته را نشان مي‌دهد؛ بنابراين، انتظار مي‌رود که به صورت معقول و متناسب و بر اساس علاقه خود انتخاب رشته کنيد.
تاثير سوابق تحصيلي براي آزمون سراسري 1402چگونه انجام مي‌شود؟
سهم نمره‌کل سوابق تحصيلي پايه دوازدهم نظام آموزشي 3-3-6 در گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني آزمون سراسري سال 1402 به ميزان 40 درصد با تاثير قطعي است. ميزان تاثير سوابق تحصيلي ديپلم نظام سالي – واحدي/ ترمي – واحدي در گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني آزمون سراسري سال1402، 30 درصد با تاثير قطعي، و ميزان تاثير سوابق تحصيلي پيش‌دانشگاهي نظام سالي – واحدي/ترمي – واحدي 10 درصد با تاثير قطعي در نمره‌کل سوابق تحصيلي (در مجموع 40 درصد)  است.
سهم نمره‌کل سوابق تحصيلي پايه دوازدهم نظام 3-3-6 يا ديپلم و پيش‌دانشگاهي نظام سالي واحدي/ترمي واحدي در گروه‌هاي آزمايشي هنر و زبان‌هاي خارجي آزمون سراسري سال 1402 به ميزان 26 درصد با تاثير قطعي و فقط، شامل دروس عمومي سوابق تحصيلي است و بقيه آن به سهم نمره‌کل آزمون اختصاصي (کنکور) اضافه مي‌شود.
ميزان تاثير سوابق تحصيلي ديپلم نظام سالي واحدي/ترمي واحدي در گروه‌هاي آزمايشي هنر و زبان‌هاي خارجي (فقط دروس عمومي را شامل مي‌شود) آزمون سراسري سال 1402، 19/5 درصد با تاثير قطعي، و ميزان تاثير سوابق تحصيلي پيش‌دانشگاهي نظام سالي واحدي/ترمي واحدي 6/5 درصد (در مجموع ديپلم و پيش‌دانشگاهي 26 درصد) با تاثير قطعي در نمره‌کل سوابق تحصيلي است.
نکته: داوطلباني که سوابق تحصيلي ندارند، بايد در زمان مقتضي براي خود از طريق آموزش و پرورش سوابق تحصيلي ايجاد مي‌‌کردند؛ در غير اين صورت، نمره‌خام آن درس که سوابق تحصيلي ندارد، براي اين گروه از داوطلبان، صفر لحاظ و تراز شده است.
نمرهکل و نمرهکل نهايي چگونه ساخته مي‌شود؟
الف: نمره‌کل سوابق تحصيلي: ميانگين وزني نمرات تراز شده سوابق تحصيلي دروس عمومي و تخصصي است.
ب: نمره‌کل آزمون اختصاصي: ميانگين وزني نمرات تراز شده دروس تخصصي در هر گروه آزمايشي امتحاني است.
پ: نمرهکل نهايي: از ترکيب نمره‌کل آزمون اختصاصي (60 درصد براي سه گروه آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني و 74 درصد براي گروه‌هاي آزمايشي هنر و زبان‌هاي خارجي) و نمره‌کل سوابق تحصيلي (40 درصد براي سه گروه آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني و 26 درصد براي گروه‌هاي آزمايشي هنر و زبان‌هاي خارجي) ساخته مي‌شود.
فرآيند انتخاب رشته براي آزمون سراسري سال 1402چگونه است؟
براي تمامي داوطلبان، اعم از افرادي که فقط در نوبت اول يا دوم آزمون سراسري سال 1402 يا هر دو شرکت کرده‌اند، کارنامه نتايج اوليه، شامل بيشترين نمره‌کل آزمون اختصاصي هر دو نوبت (در صورت شرکت در هر دو نوبت در گروه آزمايشي يکسان)، نمره‌کل سوابق تحصيلي و نمره‌کل نهايي، رتبه در سهميه و رتبه کشوري و وضعيت مجاز بودن يا نبودن به انتخاب رشته اعلام شده است و داوطلبان بايد بر اساس اين کارنامه، نسبت به انتخاب رشته خود در دوره و گروه‌هايي که مجاز به انتخاب رشته شده‌ا‌ند، اقدام کنند.
همچنين داوطلباني که در دو نوبت آزمون سراسري سال 1402 در دو گروه آزمايشي اصلي متفاوت شرکت کرده‌اند، قبل از انتخاب رشته، بايد گروه آزمايشي اصلي را که مي‌خواهند از آن انتخاب رشته کنند، مشخص کنند. در صورت عدم تعيين گروه آزمايشي از سوي داوطلب، گروه آزمايشي نوبت دوم آزمون سراسر ي داوطلب ملاک عمل قرار مي‌گيرد، و در صورت يکسان بودن گروه آزمايشي دو نوبت داوطلب، بيشترين نمره‌کل آزمون اختصاصي در نمره‌کل نهايي لحاظ و اعلام مي‌شود.
داوطلبان حداکثر چند کدرشتهمحل را مي‌توانند در فرم انتخاب رشته خود ثبت کنند؟
همة داوطلباني که در جلسه آزمون نوبت اول (دي ماه 1401 ) يا نوبت دوم (تير ماه 1402 ) حاضر بوده و مجاز به انتخاب رشته شده‌اند (چه آنهايي که در يک گروه آزمايشي و چه آنهايي که در دو يا سه گروه آزمايشي شرکت کرده‌اند)، در يک فرم و حداکثر تا 150 کدرشته‌محل، اعم از رشته‌هاي با آزمون و رشته‌هاي صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي، مي‌توانند انتخاب رشته کنند. همچنين داوطلباني که غايب آزمون بوده‌اند، مي‌توانند بدون خريد کارت اعتباري، وارد کارپوشه (حساب کاربري) و فرم انتخاب‌رشته خود شده و از رشته‌هاي صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي از تمامي گروه‌هاي آزمايشي انتخاب رشته کنند. اگر داوطلبي در نوبت اول يا دوم آزمون سراسري سال 1402 ثبت‌نام نکرده است، براي شرکت در رشته‌هاي صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي، بايد کارت اعتباري خريداري کرده و ثبت‌نام و انتخاب رشته (حداکثر150 کدرشته‌محل) کند.
آيا شرکت دانشجويان در آزمون سراسري سال 1402 مجاز بوده است؟
پذيرفته‌شدگان دوره روزانه آزمون سراسري سال 1401 مي‌توانستند در آزمون سراسري سال 1402 ثبت‌نام و در آن شرکت کنند. ضمناً دانشجويان در حال تحصيل در دوره‌هاي روزانه و غيرروزانه (نوبت دوم«شبانه»، پيام‌نور، مجازي، پرديس خودگردان، دانشگاه آزاد اسلامي، غيرانتفاعي و شهريه‌پرداز) همه مقاطع تحصيلي، اعم از کارداني (پيوسته و ناپيوسته)، کارشناسي (پيوسته و ناپيوسته)، کارشناسي‌ارشد (پيوسته و ناپيوسته) و دکتري عمومي يا تخصصي، براي شرکت در آزمون سراسري سال 1402، نيز به شرط نداشتن منع نظام وظيفه، مي‌توانستند هم‌زمان با تحصيل در دانشگاه و بدون انصراف از تحصيل، براي شرکت در آزمون سراسري سال 1402 ثبت‌نام کنند. اين گروه از داوطلبان، در صورت قبولي، بايد از رشته قبلي خود انصراف دهند و فرم انصراف قطعي از رشتة قبلي خود را به دانشگاه جديد محل تحصيلشان ارايه کنند.
داوطلبان براي ثبتنام و ورود به دانشگاه چه زماني بايد فارغالتحصيل شوند؟
پذيرفته‌شدگان در رشته‌هايي که پذيرش آنان براي نيمسال اول سال تحصيلي است، حداکثر بايد مدرک ديپلم خود را تا 31 شهريور ماه سال 1402 دريافت کنند، و پذيرفته‌شدگان در رشته‌هايي که پذيرش آنان براي نيمسال دوم سال تحصيلي است، بايد مدرک ديپلم خود را حداکثر تا تاريخ 30 بهمن ماه سال 1402 اخذ کنند.
آيا استفاده مجدد از سهميه ايثارگران در آزمون سراسري سال 1402 ممکن است؟
داوطلباني که در آزمون‌هاي سال 1401 يا قبل از آن، در دوره روزانه يا رشته‌هاي فرهنگيان يا مناطق محروم پذيرفته شده و در رشته قبولي خود ثبت‌نام نکرده يا از رشته قبولي خود انصراف داده‌اند، سهميه ايثارگران براي آنان فقط يک بار ديگر در دوره‌هاي غيرروزانه لحاظ مي‌شود و گزينش خواهند شد، و داوطلباني که داراي يک بار قبولي در دوره‌هاي غيرروزانه (شبانه «نوبت دوم»، پيام‌نور، غيرانتفاعي، پرديس بين‌الملل، خودگردان، دانشگاه آزاد اسلامي و ساير دوره‌هاي شهريه‌پرداز) هستند و در رشته قبولي خود ثبت‌نام نکرده يا از رشته قبولي خود انصراف داده‌اند، مي‌توانند يک بار ديگر از سهميه ايثارگران در دوره‌هاي روزانه يا غيرروزانه استفاده کنند. داوطلباني که با استفاده از سهميه ايثارگران، حداقل دو بار در دوره‌هاي غير روزانه پذيرفته شده يا در رشته قبولي دوره غيرروزانه فارغ‌التحصيل شده‌اند، امکان استفاده مجدد از سهميه ايثارگران را ندارند.
آيا سوابق تحصيلي (نمرات خام ) داوطلبان از طريق سايت سازمان سنجش نمايش داده مي‌شود؟
نه. فقط نمره‌کل سوابق تحصيلي از طريق سايت اين سازمان نمايش داده مي‌شود و سوابق تحصيلي (نمرات‌خام) از طريق سايت آموزش و پرورش قبلاً نمايش داده شده است.
سهميه مناطق داوطلبان بر چه اساسي مشخص مي‌شود؟
سهميه مناطق  براي داوطلبان نظام آموزشي 3-3-6 بر اساس  بخش محل اخذ مدرک تحصيلي سه سال آخر دبيرستان، و براي نظام آموزشي ترمي و سالي واحدي بر اساس پيش‌دانشگاهي و سال اخذ ديپلم و سال ما قبل ديپلم، و براي ديپلم‌هاي نظام قديم چهارساله بر اساس سه سال آخر دبيرستان و هنرستان، و براي داوطلبان کارداني پيوسته فني حرفه‌اي و کار دانش، بر اساس سه سال اخر بخش محل اخذ مدرک تحصيلي ديپلم مشخص مي‌شود. اگر داوطلبي سه سال آخر دبيرستان را در يک بخش به اتمام برساند، سهميه همان منطقه محسوب مي‌شود. ضمناً درصورتيکهبخشمحلاخذمدرکتحصيليداوطلبانسهميةمناطق،متفاوتباشد،سهميةداوطلب، بر اساسبخشمحل اخذمدرکتحصيليمنطقةمرفه‌تر (حتييکسالازسهسال (تعيينمي‌شود.
داوطلباني که حداقل دو سال از سه سال آخر تحصيل در دوره متوسطه يا سال آخر دوره متوسطه خود را در خارج از کشور گذرانده‌اند، جزو سهميه منطقه 3 محسوب مي‌شوند.
همچنين همة داوطلبان معلول (بينايي، شنوايي، جسمي حرکتي، آسيب گفتار و زبان، تکاملي رشد (اتيسم) و اعصاب و روان) جزو سهميه منطقه 3 محسوب مي‌شوند.
سهميه بهياري در چه رشتههايي اعمال مي‌شود و به چه کساني تعلق مي‌گيرد؟
– داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت، اعم از دولتي و غيردولتي، به عنوان بهيار در استان محل خدمت، پس از دريافت مدرک ديپلم بهياري به تاييد دفتر پرستاري محل ارايه خدمت.
– داشتن ديپلم بهياري.
– اين تسهيلات براي استفاده از سهميه بهياري در کدرشته‌محل‌هاي پرستاري، اتاق عمل و هوشبري، فقط در استان محل خدمت (محل اشتغال) بهيار اعمال مي‌شود.
– آزمون درس بهياري، به عنوان يک درس تخصصي با ضريب 12 محاسبه مي‌شود و تاثير نمره اين درس در نمره‌کل مربوط به رشته‌هاي پرستاري، اتاق عمل و هوشبري، براي پذيرش در اين رشته‌ها با استفاده از سهميه بهياري، به صورت تاثير قطعي است.
استان بومي داوطلب بر چه اساسي تعيين مي‌شود؟
ملاک تعيين استان بومي، محل سه سال آخر تحصيلات دبيرستان يا هنرستان داوطلب است.
در صورتي که سه سال آخر تحصيلات داوطلب در يک استان نباشد يا در خارج از کشور باشد، استان محل تولد وي، استان بومي او خواهد بود.
در صورتي که محل تولد و سه سال آخر تحصيلات داوطلب در خارج از کشور باشد، استان بومي وي، تهران خواهد بود.
آيا تغيير اولويت و دانشگاه، بعد از اعلام نتايج نهايي آزمون سراسري امکانپذير است؟
نه. تغيير اولويت و دانشگاه، پس از پذيرفته‌شدن و ثبت‌نام و مشغول شدن به تحصيل و در دانشگاه محل تحصيل، طبق آيين‌نامة آموزشي مربوط و موافقت دانشگاه مبدا و مقصد و البته به سختي انجام مي‌شود؛ بنابراين، توصيه مي‌شود که در اين مرحله، هم در انتخاب رشته و هم دانشگاه، دقت کنيد.
آيا تحصيل همزمان براي دانشجويان امکانپذيراست؟
تحصيل هم‌زمان براي تمام دانشجويان (به غير از دانشجويان استعداد درخشان) در دوره کارشناسي، بر اساس تبصره 1 ماده 10 آيين‌نامه يکپارچه آموزشي مصوب جلسه 889 به تاريخ 1396/10/30 شوراي‌عالي برنامه‌ريزي آموزشي، صرفاً در دوره‌هاي غيرحضوري مجاز است.
لازم به يادآوري است که دانشجويان استعداد درخشان، شامل اين ممنوعيت نمي‌شوند و اين موضوع را بايد از دانشگاه محل تحصيل خود پي‌گيري کنند.
آيا نتايج رشتههاي باآزمون و بدون‌آزمون (صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي) جداگانه اعلام ميشود؟
نه. براي هر داوطلب، با توجه به انتخاب رشته واحد در يک فرم، يک کدرشته‌محل به عنوان قبولي اعلام مي‌شود.
آيا رشتههاي داراي شرايط خاص، بايد در اولويت خاصي در فرم انتخاب رشته داوطلبان درج شوند؟
آن دسته از داوطلبان رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص دانشگاه‌هاي تهران (دکتري پيوسته بيوتکنولوژي)، شاهد، علامه طباطبايي (بيمه اکو)، علوم انتظامي امين، علوم پزشکي بقيه‌الّله(عج)، علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران، دانشکده آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه قم، دانشگاه جامع امام حسين (ع)، دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري و دادگستري، دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي و آموزش تربيت بدني دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي، رشته کارداني و کارشناسي فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني دانشگاه‌هاي علوم پزشکي، دانشگاه غيرانتفاعي شهيد مطهري، دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا (ع) و دانشکده غيرانتفاعي رفاه و … لازم است که در هنگام انتخاب رشته، کدرشته‌محل يا کدرشته‌محل‌هاي مورد علاقه خود را در هر اولويتي (از اولويت 1 تا 150) که تمايل دارند، در فرم انتخاب رشته اينترنتي خود درج کنند. ضمناً اسامي معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي داراي شرايط خاص، چند روز بعد از اتمام زمان انتخاب رشته، از طريق درگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.
ساخت نمره خام دروس اختصاصي به صورت درصد، به چه صورتي است؟
 فرمول ساختن نمره خام در نسخه pdf پيک سنجش موجود است.

منبع:

– برگرفته از دفترچه‌هاي‌ ثبت‌نام و انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1402. 

– درج شده در پیک سنجش شماره1338 – دوشنبه23 مرداد 1402 -صفحه 11 و 12 و 13 
#آموزش_عالی #دانشگاه  #اخبار_و_اطلاعیه 
#مشاوره_تحصیلی #هدایت_تحصیلی
#آیین_نامه_و_دستورالعمل 
#آزمون_سراسري_سال1402
#سوابق_تحصیلی #انتخاب_رشته
#انتخاب_رشته_دانشگاهی
#راه_کارهای_انتخاب_رشته_دانشگاهی
#پاسخ_به_سوالات#هدایت_تحصیلی_شغلی
#مجلات_پیک_سنجش #آرشیـو_مجلات_پیک_سنجش
#دفترمشاوره_موسسه_فرهنگی_دانش
دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید