موضوعات

دانشگاه های ايران در رتبه‌بندي موضوعي تايمز۲۰۲۳

پايگاه رتبه‌بندي تايمز، نتايج رتبه‌بندي موضوعي سال ۲۰۲۳ خود را در ۱۱ موضوع منتشر کرد که بر اساس آن ۶۵ دانشگاه ايراني در ۱۰ حوزه موضوعي حضور دارند.
رتبه‌بندي جهاني تايمز، به صورت سالانه به ارزيابي و سنجش دانشگاه‌ها در حوزه‌هاي موضوعي مختلف مي‌پردازد و در ۱۱ حوزه موضوعي کلي، که برخي از آنها داراي چندين موضوع فرعي است، دانشگاه‌هاي برتر جهان را معرفي مي‌کند.
رتبه‌بندي موضوعي تايمز نيز بر اساس همان ۱۳ شاخص عملکردي رتبه‌بندي جهاني تايمز انجام مي‌شود، اما هر کدام از اين شاخص‌ها، متناسب با هر حوزه موضوعي، مجدداً محاسبه مي‌شود. رتبه‌هاي اعلام شده از سوي اين رتبه‌بندي، متاثر از وزن زيادي است که به استنادها مي‌دهد.
معيار
شاخص
آموزش
بررسي شهرت: آموزش
نسبت مدرک دکتري به تعداد اعضاء هيات علمي
نسبت تعداد کل دانشجويان کارشناسي به اعضاء هيات علمي
نسبت مدرک دکتري به کارشناسي ارايه شده از سوي مؤسسه
درآمد مؤسسه نسبت به تعداد اعضاء هيات علمي
پژوهش
بررسي شهرت: پژوهش
درآمد پژوهش
تعداد مقالات منتشر شده به ازاء اعضاء هيات علمي
استنادات
تاثير- ميانگين تعداد استنادها به ازاء مقالات منتشر شده
درآمد صنعتي
درآمد پژوهشي حاصل از صنعت (به ازاء اعضاء هيات علمي)
وجهه بين‌المللي
نسبت اعضاء هيات علمي بين‌المللي به بومي
نسبت دانشجويان بين‌المللي به بومي
سهم مقالات منتشر شده مشترک با نويسندگان همکار بين‌المللي
حوزه‌هاي موضوعي عبارتند از:
مهندسي و فناوري، شامل: مهندسي عمومي، مهندسي عمران، مهندسي مکانيک و مهندسي هوا و فضا، مهندسي برق و الکترونيک و مهندسي شيمي.
علوم زيستي، شامل: علوم بيولوژيکي، علوم ورزشي، علوم دامپزشکي، کشاورزي و جنگلداري.
علوم فيزيکي، شامل: فيزيک و نجوم، شيمي، زمين شناسي، محيط زيست و علوم دريايي، آمار و رياضي.
هنر و علوم انساني، شامل: زبان، ادبيات و زبان‌شناسي، تاريخ، فلسفه و الهيات، هنر، هنرهاي نمايشي و طراحي، باستان‌شناسي، معماري.
بهداشت و باليني، شامل: پزشکي و دندانپزشکي و ساير)، اقتصاد و تجارت، شامل: اقتصاد و اقتصادسنجي، تجارت و مديريت، حسابداري و امور مالي.
علوم اجتماعي، شامل: جغرافي، جامعه شناسي، سياست و مطالعات بين‌الملل، ارتباطات و رسانه.
علوم کامپيوتر، روان‌شناسي، آموزش و حقوق.
دانشگاه‌هاي ايران توانسته‌اند در ۱۰ حوزه موضوعي علوم فيزيکي، هنر و علوم انساني، علوم اجتماعي، اقتصاد و تجارت، علوم‌زيستي، آموزش، علوم کامپيوتري، مهندسي و فناوري، بهداشت و باليني و روان‌‍‌‌شناسي در بين دانشگاه‌هاي برتر جهان قرار گيرند.
در مجموع، ۶۵ دانشگاه ايراني، شامل: دانشگاه‌هاي اراک، اروميه، آزاد اسلامي نجف آباد، اصفهان، الزهرا (س)، بوعلي سيناي همدان، پيام نور، تبريز، تربيت دبير شهيد رجايي، تهران، حکيم سبزواري، خليج فارس، خوارزمي، دامغان، زنجان، سمنان، سيستان و بلوچستان، شاهد، شهرکرد، شهيد باهنر کرمان، شهيد بهشتي، شهيد چمران اهواز، شهيد مدني آذربايجان، شيراز، صنعتي اصفهان، صنعتي اميرکبير، صنعتي خواجه نصير، صنعتي سهند، صنعتي شاهرود، صنعتي شريف، علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، صنعتي شيراز، صنعتي نوشيرواني بابل، علم و صنعت ايران، علوم پزشکي اراک، علوم پزشکي اروميه، علوم پزشکي اصفهان، علوم پزشکي ايران، علوم پزشکي ايلام، علوم پزشکي بابل، علوم پزشکي تبريز، علوم پزشکي تهران، علوم پزشکي زنجان، علوم پزشکي سمنان، علوم پزشکي شهيد بهشتي، علوم پزشکي شيراز، علوم پزشکي قزوين، علوم پزشکي قم، علوم پزشکي کاشان، علوم پزشکي کردستان، علوم پزشکي کرمان، علوم پزشکي کرمانشاه، علوم پزشکي گلستان، علوم پزشکي مازندران، علوم پزشکي مشهد، علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي، فردوسي مشهد، کاشان، کردستان، لرستان، مازندران، محقق اردبيلي، مراغه، ياسوج و يزد در اين رتبه‌بندي حاضر هستند.
نتايج حضور دانشگاه‌هاي ايراني در رتبه‌بندي موضوعي تايمز سال ۲۰۲۳
حوزه موضوعي
رتبه
حوزه آموزش (۳ دانشگاه)
دانشگاه فردوسي مشهد، دانشگاه اصفهان.
۴۰۰-۳۰۱
دانشگاه تهران.
۵۰۰-۴۰۱
هنر و علوم انساني (۳ دانشگاه)
دانشگاه تهران.
۴۰۰-۳۰۱
دانشگاه فردوسي مشهد.
۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه اصفهان.
۶۰۰-۵۰۱
علوم اجتماعي (۷ دانشگاه)
دانشگاه تبريز.
۴۰۰-۳۰۱
دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه شيراز.
۶۰۰-۵۰۱
دانشگاه فردوسي مشهد، دانشگاه خوارزمي، دانشگاه تهران.
۸۰۰-۶۰۱
دانشگاه اصفهان.
+۸۰۱
روان‌شناسي (۴ دانشگاه)
دانشگاه فردوسي مشهد.
۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه علوم پزشکي ايران، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه‌ علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي.
+۵۰۱
اقتصاد و تجارت (۸ دانشگاه)
دانشگاه صنعتي اميرکبير، دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشگاه صنعتي شريف، دانشگاه تهران.
۴۰۰-۳۰۱
دانشگاه فردوسي مشهد.
۶۰۰-۵۰۱
دانشگاه اصفهان، دانشگاه خوارزمي، دانشگاه شهيد بهشتي.
۸۰۰-۶۰۱
علوم زيستي (علوم بيولوژيکي، علوم ورزشي، علوم دامپزشکي، کشاورزي و جنگلداري) (۲۲ دانشگاه)
دانشگاه کردستان.
۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه، دانشگاه تبريز.
۶۰۰-۵۰۱
دانشگاه علوم پزشکي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشگاه‌ علوم پزشکي کاشان، دانشگاه‌ علوم پزشکي مازندران، دانشگاه‌ محقق اردبيلي، دانشگاه‌ شهيد بهشتي، دانشگاه‌ شيراز، دانشگاه‌ تهران، دانشگاه‌ اروميه، دانشگاه‌ زنجان.
۸۰۰-۶۰۱
دانشگاه بوعلي سيناي همدان، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشگاه اصفهان، دانشگاه‌ خوارزمي، دانشگاه‌ لرستان، دانشگاه‌ پيام‌نور، دانشگاه‌ شهيد باهنر کرمان، دانشگاه‌ شهيد چمران اهواز، دانشگاه شهرکرد.
۱۰۰۰-۸۰۱
علوم کامپيوتري (۱۴ دانشگاه)
دانشگاه صنعتي شريف، دانشگاه تهران.
۳۰۰-۲۰۱
دانشگاه صنعتي اميرکبير.
۴۰۰-۳۰۱
دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشگاه تبريز.
۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشگاه صنعتي شاهرود، دانشگاه شيراز.
۶۰۰-۵۰۱
دانشگاه فردوسي مشهد، دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه يزد.
۸۰۰-۶۰۱
مهندسي و فناوري (مهندسي عمومي. مهندسي عمران. مهندسي مکانيک و هوا و فضا. مهندسي برق و الکترونيک و مهندسي شيمي) (۴۲ دانشگاه)
دانشگاه صنعتي شريف.
۱۷۵-۱۵۱
دانشگاه تبريز.
۳۰۰-۲۵۱
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشگاه کاشان، دانشگاه محقق اردبيلي، دانشگاه صنعتي شيراز، دانشگاه تهران.
۴۰۰-۳۰۱
دانشگاه صنعتي اميرکبير، دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد.
۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه لرستان، دانشگاه مراغه، دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه اروميه، دانشگاه ياسوج.
۶۰۰-۵۰۱
دانشگاه فردوسي مشهد، دانشگاه حکيم سبزواري، دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشگاه کردستان، دانشگاه مازندران، دانشگاه پيام‌نور، دانشگاه صنعتي سهند، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه صنعتي شاهرود، دانشگاه شيراز.
۸۰۰-۶۰۱
دانشگاه الزاهرا (س)، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، دانشگاه بوعلي سينا همدان، دانشگاه دامغان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه خوارزمي، دانشگاه خليج فارس، دانشگاه‌ سمنان، دانشگاه‌ شهيد باهنر کرمان، دانشگاه يزد، دانشگاه زنجان.
۱۰۰۰-۸۰۱
دانشگاه اراک، دانشگاه شاهد، دانشگاه‌ سيستان و بلوچستان.
+۱۰۰۱
بهداشت و باليني (۲۵ دانشگاه)
دانشگاه علوم پزشکي گلستان.
۲۰۰-۱۷۶
دانشگاه‌هاي علوم پزشکي اراک و قم.
۲۵۰-۲۰۱
دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کردستان و قزوين.
۳۰۰-۲۵۱
دانشگاه‌هاي علوم پزشکي بابل، کرمانشاه، مازندران و تهران.
۴۰۰-۳۰۱
دانشگاه‌هاي علوم پزشکي ايران، کاشان و اروميه.
۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه‌هاي علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، ايلام و شيراز، دانشگاه تبريز، دانشگاه علوم پزشکي تبريز.
۶۰۰-۵۰۱
دانشگاه‌هاي علوم پزشکي اصفهان، کرمان، مشهد، سمنان، شهيد بهشتي، دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي.
۸۰۰-۶۰۱
دانشگاه شاهد، دانشگاه علوم پزشکي زنجان.
+۸۰۰
علوم فيزيکي (فيزيک و نجوم، شيمي، زمين شناسي، محيط زيست و علم دريايي، آمار و رياضي) (۳۹ دانشگاه)
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل.
۳۰۰-۲۵۱
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان.
۴۰۰-۳۰۱
دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشگاه کردستان.
۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه کاشان، دانشگاه صنعتي شيراز، دانشگاه تبريز.
۶۰۰-۵۰۱
دانشگاه صنعتي اميرکبير، دانشگاه حکيم سبزواري، دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشگاه لرستان، دانشگاه محقق اردبيلي، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه صنعتي شاهرود، دانشگاه صنعتي شريف، دانشگاه شيراز، دانشگاه تهران، دانشگاه ياسوج.
۸۰۰-۶۰۱
دانشگاه‌هاي بوعلي سيناd همدان، فردوسي مشهد، صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، مراغه، مازندران، سمنان، شهيد باهنر کرمان، شهيد بهشتي، شهيد چمران اهواز، اروميه.
۱۰۰۰-۸۰۱
دانشگاه‌هاي الزهرا (س)، اراک، دامغان، اصفهان، خوارزمي، پيام‌نور، خليج فارس، تربيت دبير شهيد رجايي، سيستان و بلوچستان، يزد، زنجان.
+۱۰۰۱
در حوزه موضوعي حقوق هيچ يک از دانشگاه‌هاي ايراني حضور ندارند.

دانشگاه استانفورد از آمريکا در حوزه‌هاي موضوعي «هنر و علوم انساني. آموزش. حقوق. روان‌شناسي». انستيتو فناوري ماساچوست MIT از آمريکا در حوزه‌هاي موضوعي «اقتصاد و تجارت. علوم اجتماعي». دانشگاه‌هاروارد از آمريکا در حوزه‌هاي موضوعي «علوم زيستي. مهندسي و فناوري». دانشگاه آکسفورد از انگلستان در حوزه‌هاي موضوعي «علوم کامپيوتري. بهداشت و باليني» و دانشگاه پرينستون از آمريکا در حوزه موضوعي «علوم فيزيکي»، در رتبه اول حوزه‌هاي موضوعي قرار دارند.

———————————————————————————–

#اخبارواطلاعیه #آیین_و_دستورالعمل #اطلاع_رسانی
#آموزش_عالی#دانشگاه  #رتبه_بندی
#رتبه-بندی_دانشگاه #پايگاه_رتبه_بندي_تايمز
#آیین_­نامه­_و_دستورالعمل­های­_دانشگاهی
#سیاست‌ها_و_ضوابط_ساماندهی_سنجش_و_پذیرش_دانشجو
#مشاوره_تحصیلی #پاسخ_به_سوالات #هدایت_تحصیلی_شغلی
#پاسخ_به_سوالات_هدایت_تحصیلی_شغلی
#دفترمشاوره_موسسه_فرهنگی_دانش

 

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید