کادر اجرایی

نام و نام خانوادگی : علیرضا اقبالی 

مدرک تحصیلی : دکترای مديريت

سابقه کار آموزشی : 28 سال 

نام و نام خانوادگی : مسعود توکلی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و روانشناسی

سابقه کار آموزشی : 15 سال 

نام و نام خانوادگی : نوید آهی 

مدرک تحصیلی : كارشناسی ارشد روان شناسی

سابقه کار آموزشی : 26 سال 

نام و نام خانوادگی : علی قائمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی شیمی

سابقه کار آموزشی : 24 سال 

نام و نام خانوادگی : حامد سلیمانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی IT

سابقه کار آموزشی : 13 سال 

نام و نام خانوادگی : سید حسین حسینی فر 

مدرک تحصیلی : كارشناسی ارشد مهندسی عمران

سابقه کار آموزشی  : 11 سال 

نام و نام خانوادگی : علیرضا لبافی

مدرک تحصیلی: کارشناسی روانشناسی

سابقه کار آموزشی : 5 سال 

نام و نام خانوادگی : مهراد زمانی

مدرک تحصیلی : كارشناسی ارشد فلسفه

سابقه کار آموزشی  : 13 سال 

نام و نام خانوادگی : محمد معصومی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

سابقه کار آموزشی : 4 سال 

نام و نام خانوادگی : محمد علی شجاعی

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی برق

سابقه کار آموزشی : 5 سال

نام و نام خانوادگی : فرهاد فرهادی

مدرک تحصیلی : دکترای مدیریت آموزش

سابقه کار آموزشی : 14 سال 

نام و نام خانوادگی : محسن شریعتی

مدرک تحصیلی : دکترای نانوفناوری

سابقه کار آموزشی : 12 سال 

نام و نام خانوادگی : مجتبی محمدزاده

مدرک تحصیلی : کارشناسی نرم افزار

سابقه کار آموزشی : 14 سال 

نام و نام خانوادگی : سید حسن تقوی

مدرک تحصیلی : کارشناسی الهیات

سابقه کار آموزشی : 24 سال 

نام و نام خانوادگی : مهدی یوسفی

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی عمران

سابقه کار آموزشی : 5 سال 

نام و نام خانوادگی : علی خیاط تهرانچی

مدرک تحصیلی : دیپلم

سابقه کار آموزشی : 21 سال

نام و نام خانوادگی : علیرضا هوشمند

مدرک تحصیلی : کاردانی حسابداری

سابقه کار آموزشی : 26 سال 

دکمه بازگشت به بالا