کادر اجرایی

مدیریت

نام و نام خانوادگی : علیرضا اقبالی 

مدرک تحصیلی : دکترای مديريت

سابقه کار آموزشی : 27 سال 

معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی : مسعود توکلی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و روانشناسی

سابقه کار آموزشی : 14 سال 

معاونت اجرایی ـ انضباطی (پایه 12) 

نام و نام خانوادگی : نوید آهی 

مدرک تحصیلی : كارشناسی ارشد روان شناسی

سابقه کار آموزشی : 25 سال 

معاونت انضباطی پایه 10 و 11 

نام و نام خانوادگی : هومن هویدا

مدرک تحصیلی : كارشناسی هنر

سابقه کار آموزشی : 24 سال 

مسئول و معلم راهنمای پایه دوازدهم

نام و نام خانوادگی : علی قائمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی شیمی

سابقه کار آموزشی : 23 سال 

مسئول اجرائی پایه دوازدهم

نام و نام خانوادگی : حامد سلیمانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی IT

سابقه کار آموزشی : 12 سال 

مسئول و معلم راهنمای پایه یازدهم

نام و نام خانوادگی : سید حسین حسینی فر 

مدرک تحصیلی : كارشناسی ارشد مهندسی عمران

سابقه کار آموزشی  : 10 سال 

مسئول و معلم راهنمای پایه دهم

نام و نام خانوادگی : مهراد زمانی

مدرک تحصیلی : كارشناسی ارشد فلسفه

سابقه کار آموزشی  : 12 سال 

مسئول اجرایی پایه دهم

نام و نام خانوادگی : محمد معصومی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

سابقه کار آموزشی : 3 سال 

مسئول R & D (تحقیق و توسعه)

نام و نام خانوادگی : فرهاد فرهادی

مدرک تحصیلی : دکترای مدیریت آموزش

سابقه کار آموزشی : 13 سال 

مسئول المپیاد

نام و نام خانوادگی : علی شهسواری

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی صنایع 

سابقه کار آموزشی : 10 سال 

مسئول پژوهش

نام و نام خانوادگی : محسن شریعتی

مدرک تحصیلی : دکترای نانوفناوری

سابقه کار آموزشی : 11 سال 

مسئول پرورشی و تربیت بدنی

نام و نام خانوادگی : سید حسن تقوی

مدرک تحصیلی : کارشناسی الهیات

سابقه کار آموزشی : 23 سال 

مسئول IT و انتشارات

نام و نام خانوادگی : مجتبی محمدزاده

مدرک تحصیلی : کارشناسی نرم افزار

سابقه کار آموزشی : 13 سال 

مسئول روابط عمومی

نام و نام خانوادگی : علی خیاط تهرانچی

مدرک تحصیلی : دیپلم

سابقه کار آموزشی : 20 سال

مسئول امور دفتری

نام و نام خانوادگی : علیرضا هوشمند

مدرک تحصیلی : کاردانی حسابداری

سابقه کار آموزشی : 25 سال 

دکمه بازگشت به بالا