کادر اجرایی

نام و نام خانوادگی : علیرضا اقبالی 

مدرک تحصیلی : دکترای مديريت

سابقه کار آموزشی : 29 سال 

نام و نام خانوادگی : مسعود توکلی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و روانشناسی

سابقه کار آموزشی : 19 سال 

نام و نام خانوادگی : نوید آهی 

مدرک تحصیلی : كارشناسی ارشد روان شناسی

سابقه کار آموزشی : 27 سال 

نام و نام خانوادگی : علی قائمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی شیمی

سابقه کار آموزشی : 25 سال 

نام و نام خانوادگی : حامد سلیمانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی IT

سابقه کار آموزشی : 16 سال 

نام و نام خانوادگی : سهیل شفیعی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مکانیک

سابقه کار آموزشی : 13 سال 

نام و نام خانوادگی : امیرعلی محمدی 

مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران

سابقه کار آموزشی : 2 سال 

نام و نام خانوادگی : محمد معصومی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

سابقه کار آموزشی : 7 سال 

نام و نام خانوادگی : محمد علی شجاعی

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی برق

سابقه کار آموزشی : 7 سال

نام و نام خانوادگی : سید حسن تقوی

مدرک تحصیلی : کارشناسی الهیات

سابقه کار آموزشی : 24 سال 

نام و نام خانوادگی : علی خیاط تهرانچی

مدرک تحصیلی : دیپلم

سابقه کار آموزشی : 21 سال

نام و نام خانوادگی : علیرضا هوشمند

مدرک تحصیلی : کاردانی حسابداری

سابقه کار آموزشی : 29 سال 

دکمه بازگشت به بالا