پایه یازدهم

هندسه 2

نام و نام خانوادگی : محمدجمال صادقی

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی مکانیک

سابقه کار آموزشی : 13 سال 

آمار و احتمال 

نام و نام خانوادگی : محمدرضا بهرادمهر

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی 

سابقه کار آموزشی : 11 سال 

ریاضی 2 ( تجربی )

نام و نام خانوادگی : احسان سجادیان

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی انرژی 

سابقه کار آموزشی : 19 سال 

فیزیک 2 ( ریاضی )

نام و نام خانوادگی : آرش غضنفری

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی مکانیک 

سابقه کار آموزشی : 23 سال 

فیزیک 2 ( تجربی )

نام و نام خانوادگی : علیرضا سلیمانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی فیزیک

سابقه کار آموزشی : 16 سال 

حسابان (1)

نام و نام خانوادگی : منصور برزگری

مدرک تحصیلی : دکترا ریاضی

سابقه کار آموزشی : 23 سال 

شیمی 2

نام و نام خانوادگی : مسعود خوش طینت

مدرک تحصیلی : کارشناسی شیمی محض

سابقه کار آموزشی : 18 سال 

زیست شناسی 2

نام و نام خانوادگی : محمود رضا تیموری

مدرک تحصیلی : کارشناسی زیست شناسی

سابقه کار آموزشی : 28 سال 

ادبیات فارسی 2

نام و نام خانوادگی : حمید شفیعی

مدرک تحصیلی : کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

سابقه کار آموزشی : 25 سال 

عربی 2

نام و نام خانوادگی : وهاب اصغری

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی هسته ای

سابقه کار آموزشی : 13 سال 

دینی 2

نام و نام خانوادگی : مصطفی حاجی شیخی

مدرک تحصیلی : کارشناسی الهیات

سابقه کار آموزشی : 23 سال 

زبان انگلیسی 2

نام و نام خانوادگی : مجید امینی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

سابقه کار آموزشی : 24 سال 

زبان انگلیسی 2

نام و نام خانوادگی : شهریار فصیح

مدرک تحصیلی : کارشناسی شیمی محض

سابقه کار آموزشی : 26 سال 

تاریخ

نام و نام خانوادگی : محمد مهدی موسی خان

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد تاریخ

سابقه کار آموزشی : 26 سال 

تربیت بدنی 2

نام و نام خانوادگی : سید حسن تقوی

مدرک تحصیلی : کارشناسی الهیات

سابقه کار آموزشی : 23 سال 

دکمه بازگشت به بالا