پایه دوازدهم

عربی 3

نام و نام خانوادگی : علیرضا اقبالی

مدرک تحصیلی : دکترای مدیریت 

سابقه کار آموزشی : 29 سال 

حسابان 2

نام و نام خانوادگی : مجید حدیدی 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ریاضی

سابقه کار آموزشی : 28 سال 

هندسه 3

نام و نام خانوادگی : مهدی دهقانی 

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی مکانیک

سابقه کار آموزشی : 28 سال 

ریاضی 3 ( تجربی )

نام و نام خانوادگی : احسان سجادیان 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی انرژی

سابقه کار آموزشی : 21 سال 

فیزیک 3 (ریاضی)

نام و نام خانوادگی : محمدرضا صفایی

مدرک تحصیلی : دکترای فیزیک

سابقه کار آموزشی : 32 سال 

فیزیک 3 ( تجربی )

نام و نام خانوادگی : رسول مدرسه دوست

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی برق

سابقه کار آموزشی : 15 سال 

شیمی 3

نام و نام خانوادگی : محسن طایفه

مدرک تحصیلی : کارشناسی شیمی 

سابقه کار آموزشی : 20 سال 

زیست شناسی 3

نام و نام خانوادگی : موسی بیات

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد فیزیولوژی

سابقه کار آموزشی : 13 سال 

ادبیات فارسی 3

نام و نام خانوادگی : امیر حسین محی الدین

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد ادبیات 

سابقه کار آموزشی : 17 سال 

گسسته

نام و نام خانوادگی : مسعود طایفه

مدرک تحصیلی : کارشناسی ریاضی

سابقه کار آموزشی : 18 سال 

دینی 3

نام و نام خانوادگی : علی اکبر آخوندی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد الهیات

سابقه کار آموزشی : 17 سال 

زبان انگلیسی 3

نام و نام خانوادگی : مهدی چیذری

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

سابقه کار آموزشی : 21 سال 

تربیت بدنی 3

نام و نام خانوادگی : سید حسن تقوی

مدرک تحصیلی : کارشناسی الهیات 

سابقه کار آموزشی : 23 سال 

دکمه بازگشت به بالا