کادر اداری

عیسی گودرزی

عیسی گودرزی

مدیریت

کارشناسی حسابداری

۲۰ سال سابقه آموزشی در مدارس مناطق ۱، ۳ و ۵ 

علیرضا پرنوش

علیرضا پرنوش

معاونت اجرایی

کارشناسی مدیریت

۱۸ سال فعالیت اجرایی انضباطی در مدارس مناطق ۱ و ۳ و ۱۲ و ۱۴

امیراسماعیل برزگری

امیراسماعیل برزگری

معاونت آموزشی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

۱۰ سال فعالیت در مجموعه دانش

مصطفی نورعلی

مصطفی نورعلی

معلم راهنمای هفتم

۱۳ سال فعالیت در مدارس منطقه ۳

محمدامیر امیری

محمدامیر امیری

معلم راهنمای هشتم

کارشناسی مهندسی مکانیک

۶ سال فعالیت در مدارس مناطق ۱۲ و ۳

علی اعلا

علی اعلا

معلم راهنمای پایه نهم

کارشناسی برق کارشناسی ارشد سخت افزار

۲۰ سال فعالیت در مناطق ۱ و ۳ و پردیس

 

محمدتقی حلاج

محمدتقی حلاج

دفتردار

کارشناسی معارف اسلامی

۲۰ سال فعالیت در مدارس مناطق ۳ و ۱۲ و ۱۵

محمد فدایی

محمد فدایی

روابط عمومی

کاردانی ارشد مدیریت اداری

۴ سال فعالیت در مجموعه دانش

کوروش کوهی

کوروش کوهی

خدمات

۸ سال فعالیت در مجموعه دانش

نادر مرتضایی

نادر مرتضایی

خدمات

۵ سال فعالیت در مجموعه دانش