تمرین سرود

تمرین سرود روز چهارشنبه 6 آذر ماه به روایت تصویر :