جشنواره ۱۳ آبان

بسکتبال با داوری مربی محترم جناب آقای پور علی والیبال با داوری مربی عزیز جناب آقای رحیمی فوتبال با داوری معلمین محترم راهنما جناب آقایان امیری و نائینی دارت و طناب کشی با داوری جناب آقای نور علی فوتبال دستی پینگ پنگ قهرمانان هر رشته پس از این مسابقات مشخص و به تیم...