کلاس کارگاه – شنبه 20 مهر ماه – ساخت کلید دو پل

دانش آموزان پایه اول در روز 20 مهر ماه به ساخت کلید دو پل درفضای کار گاه پرداختند. دانش آموزان در کلاس کارگاه قبلا ساخت کلید تک پل را یاد گرفته بودند. جناب آقای تهرانی بعد از آموزش بنا دارند نمایشگاهی از آثار را به بازدید عموم بگذارند. هر دانش آموزی با نظارت دبیر محترم…