تمرینات اختصاصی هندبال در ساعت ورزش – پایه اول

روز پنجشنبه 18 مهر ماه تمرینات اختصاصی ورزش هندبال در زنگ ورزش ادامه پیدا کرد . تمرین شوت . عبور از موانع و تمرین سه گام از جمله این تمرینها بود. تیم هندبال مدرسه دانش چند سالیست در عرصه مسابقات منطقه خوش درخشیده است. از دل این تمرینات و بازیهای گروهی تیم منتخب مدرسه هندبال…

آزمون نهایی رباتیک – چهارشنبه 17مهر ماه

دانش آموزان پایه هفتم روز چهارشنبه مورخ 17 مهر ماه آزمون نهایی رباتیک را انجام دادند. آزمونی که در این مرحله 12 نفر را به خود می دید. این آزمون در مرحله ابتدایی با حضور 40 نفر برگزار شد و از بین این 40 نفر 12 نفر مشخص شدند. طرح سوال و بررسی آزمون توسط…