موسسه فرهنگی آموزشی دانش

مأموریت ما تعلیم و تربیت برای حرکت به سوی زندگی متعالی است. می خواهیم کسانی که به ما اعتماد می کنند بتوانند در ایجاد ارتباط با خودء دیگران, جهان هستی و خدا به توانمندی های موْئُری دست یابند.

چشم انداز موسسه فرهنگی دانش

تمرکز بر تعلیم و تربیت انسان هایی خداباور، اخلاق مدار. خلاق، اندیشمند و نقاد است که مسئولیت پذیری، رواداری، قانونگرایی و نوع دوستی و نظم و تعادل از ویژگی های برجسته آنان باشد.

اخلاق مدار

بادگیری مستمر و لذتمند. پژوهنده بودن» روحیه کار گروهی، کار آمدی و اثر بخشی فراگیران از ویژگی هایی است که در تعلیم و تربیت خود همواره مدنظر قرار می دهیم.


یادگیری لذتمند

اساسی ترین کار در تحقق این خواسته ها را تعلیم و تربیتی می دانیم که با کیفیت برتر و بهره گیری از فناوری ها و دستاوردهای نوین در محیطی امن ارائه شود.


به روز و نوین

سعی می کنیم به تفاوت های فردی یادگیرندگان توجه داشته باشیم و آنان را در مسیر استعدادهایشان هدایت کنیم.پرورش استعداد

ما معتقدیم که مأموریت مان محقق نمی شود مگر اینکه سازمانمان در مسیر رشد و خودکفایی گام بردارد و این نیازمند سازمان و کارکنانی یادگیرنده، پویا و روز آمد همراه با روحیه کار گروهی است؛ سازمانی پیشرو که خود را آماده ورود به جامعه دانش محور کند.

پویا و پیشرو