دوره های دانش افزایی ، جشنواره ، همایش

استاد بلوچ نژاد

روانشناسی رشد(دوره بلوغ)/دکتربلوچ نژاد /فایل صوتی

استاد دکتربلوچ نژاد-مدرسه راهنمایی دانش(قلهک) فایل صوتی جلسات آموزش خانواده/دوره ی دوم/مادران/روانشناسی رشد/شیو های برخورد/دکتربلوچ نژاد: جلسه اول- ۱۰-۸-۹۰ جلسه دوم۱-۹-۹۰ جلسه سوم۸-۹-۹۰ جلسه چهارم۲۲-۹-۹۰ جلسه پنجم ۲۹-۹-۹۰

استاددارابی

نحوه ی مشارکت مادران درامورآموزشی وتربیتی فرزندان/فایل صوتی

فایل صوتی جلسات آموزش خانواده/دوره اول/نحوه مشارکت مادران درامورآموزشی تربیتی و فرزندان/استاد بهزاد دارابی: -جلسه اول-۲۴-۷-۹۰ جلسه دوم-۱-۸-۹۰ جلسه سوم۸-۸-۹۰ جلسه چهارم۲۲-۸-۹۰ جلسه پنجم-۲۹-۸-۹۰