آموزش خانواده

خبرتشکیل جلسه ی آموزش خانواده/فروردین و اردیبهشت۹۱

با اهداء سلام ؛ برنامه ی مذکور را با مشخصات ذیل ، به اطلاع اولیای محترم می رساند: ۱- موضوع : مبحث هویت در دوره ی نوجوانی (باگرایش دبیرستان). ۲- استاد جلسه : جناب آقای دکترفیاض بخش (ازاساتیدآموزش خانواده). ۳-مخاطبین: مادران گرامی پایه ی اول دبیرستان. ۴- تعداد جلسات: پنج جلسه؛ از هفته ی چهارم …

خبرتشکیل جلسه ی آموزش خانواده/فروردین و اردیبهشت۹۱ ادامه »

خبرتشکیل جلسه ی آموزش خانواده/فروردین و اردیبهشت۹۱

با اهداء سلام ؛ برنامه ی مذکور را با مشخصات ذیل ، به اطلاع اولیای محترم می رساند: ۱- موضوع : مبحث هویت در دوره ی نوجوانی (باگرایش دبیرستان). ۲- استاد جلسه : جناب آقای دکترفیاض بخش (ازاساتیدآموزش خانواده). ۳-مخاطبین: مادران گرامی پایه ی اول دبیرستان. ۴- تعداد جلسات: پنج جلسه؛ از هفته ی چهارم …

خبرتشکیل جلسه ی آموزش خانواده/فروردین و اردیبهشت۹۱ ادامه »

استاددارابی

نحوه ی مشارکت مادران درامورآموزشی وتربیتی فرزندان/فایل صوتی

فایل صوتی جلسات آموزش خانواده/دوره اول/نحوه مشارکت مادران درامورآموزشی تربیتی و فرزندان/استاد بهزاد دارابی: -جلسه اول-۲۴-۷-۹۰ جلسه دوم-۱-۸-۹۰ جلسه سوم۸-۸-۹۰ جلسه چهارم۲۲-۸-۹۰ جلسه پنجم-۲۹-۸-۹۰