موضوعات

پاسخ به سوال ( عمومی هدایت تحصیلی – شماره ۱۵۶) : در صورت عدم رسیدگی دبیربه اعتراض دانش آموز و امتناع وی از ثبت نمره تجدیدنظرشده ، راه قانونی آن چیست؟

سوال:نحوه پی گیری اعتراض به نمره-2

چنانچه دانش آموز و یا ولی ایشان به نمره امتحان درسی خود اعتراض داشته باشد اما دبیر درس مورد اعتراض بر نمره قبلی اعلام شده تاکید داشته باشد، و از تجدید نظر و یا ثبت نمره تجدید نظر شده امتناع می کند، چه اقدامی می توان انجام داد؟

پاسخ:

پاسخ اول: همان طور که در سوال قبلی پاسخ دادیم ؛ اعتراض به نمره امتحانات کتبی پایانی نوبت اول، دوم ، دوره تابستانی، شهریورو دی ماه، حق دانش آموز بوده و حداقل تا دو مرحله قابل پی گیری و رسیدگی خواهد بود. مرحله اول در داخل مدرسه و زیر نظر مدیر و مرحله دوم اعلام اعتراض به اداره آموزش و پرورش منطقه مربوط به مدرسه محل تحصیل و زیر نظر واحد رسیدگی به شکایات و واحد امتحانات.

پاسخ دوم: طبق ماده ۲۸ آیین نامه امتحانات دوره های ابتدایی و دوره اول متوسطه۱( راهنمایی سابق) و ماده۶۲ آیین نامه آموزشی دوره متوسطه روزانه ؛ درصورتی که دبیرمربوط به درس مورد اعتراض، از تجدیدنظر برگه خودداری می کند، مدیر مدرسه باید برگه درس مورد اعتراض را برای تجدیدنظر به دبیر دیگر تحویل داده و تجدیدنظر انجام گیرد

پاسخ سوم: بعد از تجدیدنظر درس مورد اعتراض، در صورت امتناع دبیر مربوط از ثبت و تایید نمره تجدیدنظر شده در لیست ریز نمرات دست نویس، لازم است نمره مذکور توسط دبیر تجدید نظر کننده( در حضور مدیرمدرسه) ابتداء با کشیدن خط روی نمره اولیه ( به طوری که نمره اولیه خوانا باشد) نمره تجدیدنظر در کنار آن با قلم رنگ دیگر ثبت شده و بادرج توضیحات لازم در ستون ملاحظات یا ظهر(پشت) لیست مذکور و با امضای دبیر تجدیدنظر کننده و مهر و امضای مدیر واحد آموزشی مراتب مورد تایید قرارگیرد. ( نامه شماره ۴۶۰/۲۷۰۸۰۶ – ۹۲۱۲۲۴ مرکز سنجش آموزش و پرورش

پاسخ چهارم : یاد آوری اینکه اعتراض دانش آموز و یا ولی ایشان به نمره درسی اعلام شده تنها در مورد دروس کتبی قابل پی گیری می باشد و دروس شفاهی ، کارگاهی، آزمایشگاه و عملی[ مثل ورزش] قابل اعتراض نمی باشند. ( تبصره ماده ۶۲ )

باآرزوی سلامتی و موفقیت برای شما approval
مرکز مشاوره موسسه فرهنگی دانش
ج . ابراهیمی

دیدگاه‌های این مطلب