موضوعات

نـحوه پـذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی۱۴۰۳-۱۴۰۲ (نحوه محاسبه نمره کل داوطلب)

 پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ بر اساس مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط سامان‌دهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» جلسه ۸۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغی به شماره ۱۴۰۰/۶۷۹۲/دش مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ و ماده واحده «تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط سامان‌دهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۵» جلسات ۸۵۵ و ۸۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ و ۱۴۰۱/۳/۱۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغی به شماره ۱۴۰۱/۶۳۱۰/دش مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ انجام می‌شود.نکات اجرایی و فنی برای اجرای این مصوبه در جلسات ۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ و ۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ شورای سنجش و پذیرش دانشجو بررسی و مصوب شد که به شرح ذیل است:

۱- نام و ضرایب دروس سابقه تحصیلی دیپلم نظام ۳-۳-۶ و دیپلم و پیش‌دانشگاهی نظام سالی واحدی/ترمی واحدی برای پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ از طریق آزمون سراسری سال‌ ۱۴۰۲ به ترتیب مطابق پیوست‌های ۱ و ۲ است.

۲- سهم نمره‌کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ در گروه‌‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به میزان ۴۰ درصد با تاثیر قطعی است. میزان تاثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی واحدی/ترمی واحدی در گروه‌‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال۱۴۰۲ ، ۳۰درصد با تاثیر قطعی، و میزان تاثیر سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی نظام سالی واحدی/ترمی واحدی ۱۰ درصد (در مجموع ۴۰ درصد) با تاثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی است.

۳- سهم نمره‌کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ یا دیپلم و پیش‌دانشگاهی نظام سالی واحدی/ترمی واحدی در گروه‌‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۶ درصد با تاثیر قطعی و فقط شامل دروس عمومی سابقه تحصیلی است و مابقی به سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) اضافه می‌شود.

۴- حداکثر سهم دروس عمومی و سهم دروس تخصصی در نمره کل سابقه تحصیلی (به جز سهم دروس تخصصی سوابق تحصیلی برای گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی که مطابق بند ۳ اقدام می‌شود)، به شرح جدول ذیل است :

 

سهم دروس عمومی و تخصصی در نمره کل سابقه تحصیلی

سال

عمومی

تخصصی

جمع

۱۴۰۲

۲۶

۱۴

۴۰

۱۴۰۳

۲۸

۲۲

۵۰

۱۴۰۴ و بعد از آن

۳۰

۳۰

۶۰

۵- ملاک عمل سابقه تحصیلی، نمرات امتحان نهایی تا پایان خردادماه سال پذیرش دانشجو و آخرین فایل دریافتی از وزارت آموزش و پرورش تا تاریخ تعیین شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور است.

۶- در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ و بعد از آن، برای داوطلبانی که سابقه تحصیلی ناقص دارند یا کلاً سابقه تحصیلی ندارند، سهم نمره کل سابقه تحصیلی به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب درگروه آزمایشی درخواستی (به جز دروس عمومی)، اعمال می­شود و مابقی سهم نمره کل سابقه تحصیلی تا سقف سهم دروس تخصصی، مطابق جدول بند ۴ به سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) اضافه می‌شود.

تبصره: همه داوطلبان (اعم از دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان شاخه‌های نظری، فنی و حرفه‌ای و کاردانش تمامی نظام‌های آموزش و پرورش) باید دارای دروس عمومی سابقه تحصیلی باشند و در صورت نداشتن این سابقه، باید برای تولید آن از طریق وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.

۷- طبق بند‌ ۲-۲ ماده ۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای هر داوطلب، یک نمره کل سابقه تحصیلی حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی وی با توجه به ضرایب سوابق تحصیلی مندرج در بند ۱ این اطلاعیه، ساخته می‌شود.

۸- عناوین و ضرایب دروس آزمون اختصاصی (که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود)، به تفکیک گروه‌های آزمایشی، به شرح جداول ذیل است :

گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

 

گروه آزمایشی علوم تجربی

 

گروه آزمایشی علوم انسانی

 نام درس

ضریب

 

 نام درس

ضریب

 

 نام درس

ضریب

ریاضی

۱۲

زمین شناسی

۱

ریاضی

۶

فیزیک

۹

ریاضی

۷

اقتصاد

۲

شیمی

۷

زیست شناسی

۱۲

زبان و ادبیات فارسی(تخصصی)

۸

فیزیک

۷

زبان عربی (تخصصی)

۵

شیمی

۹

تاریخ و جغرافیا

۵

علوم اجتماعی

۵

فلسفه و منطق

۵

روانشناسی

۲

 

گروه آزمایشی هنر

 

 گروه آزمایشی زبان‌های خارجی

 نام درس

ضریب

 نام درس

ضریب

درک عمومی هنر

۱۲

 

زبان تخصصی

۱

درک عمومی ریاضی-فیزیک

۵

خلاقیت تصویری و تجسمی

۳

 

۸-۱- در هر نوبت آزمون اختصاصی، برای هر داوطلب، طبق بند‌ ۱-۲ ماده ۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک نمره کل آزمون اختصاصی حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس تخصصی وی در آن گروه‌‌ آزمایشی که در آن شرکت کرده است (با توجه به ضرایب مندرج در بند ۸ این اطلاعیه) ساخته می‌شود.

۸-۲- برای داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی، که در گروه آزمایشی آزمایشی علوم انسانی شرکت می‌کنند، منابع درس امتحانی آزمون اختصاصی «زبان عربی» کتاب‌های «عربی، زبان قرآن ۱، ۲ و ۳»، و منابع درس امتحانی «تاریخ» کتاب‌های «تاریخ اسلام ۱ و ۲ و تاریخ ۳ (ایران در دوره اسلامی)» در نظر گرفته ‌می‌شود.

تبصره: در هر یک از نوبت‌های ثبت ­نام آزمون اختصاصی، داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی، که در گروه آزمایشی علوم انسانی ثبت‌نام‌ می‌کنند باید انتخاب کنند که صرفاً به دفترچه سؤالات تخصصی از «منابع دیپلم علوم انسانی» یا «منابع دو درس، زبان عربی و تاریخ دیپلم علوم و معارف اسلامی» پاسخ می‌دهند.

۸-۳- در هر سه گروه آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی، آزمون عملی رشته علوم ورزشی و آموزش تربیت بدنی (مجموعه ۱) یک بار در سال برگزار می‌شود و نمره آن به عنوان یک درس تخصصی با ضریب ۱۲ در نمره کل آزمون اختصاصی برای پذیرش رشته‌های مرتبط با علوم ورزشی محاسبه خواهد شد.

۸-۴- در گروه آزمایشی هنر، آزمون عملی یک بار در سال برگزار می‌شود و هر داوطلب فقط امکان شرکت در حداکثر دو مجموعه آزمون عملی از مجموعه های ‌ذیل را دارد. نمره آزمون عملی به عنوان درس تخصصی با ضریب ۱۲ در نمره کل آزمون اختصاصی برای پذیرش رشته‌های مرتبط با آن رشته محاسبه خواهد شد. ضمناً فقط داوطلبانی می‌توانند رشته‌های دارای آزمون عملی را انتخاب کنند که در آزمون عملی آن مجموعه شرکت کرده باشند. سایر رشته‌های گروه آزمایشی هنر، به جز موارد مندرج در جدول ذیل، آزمون عملی ندارد.

مجموعه

عنوان رشته

مجموعه

عنوان رشته

مجموعه

عنوان رشته

۲

نقاشی

۳

طراحی صنعتی

۹

آهنگسازی

ارتباط تصویری

۴

ادبیات نمایشی

۱۰

بازیگری

طراحی پارچه

۵

مجسمه‌سازی

۱۱

طراحی صحنه

طراحی لباس

۶

نوازندگی موسیقی ایرانی

۱۲

نمایش عروسکی

آموزش هنر

۷

نوازندگی موسیقی جهانی

۱۳

عکاسی

گرافیک

۸

کتابت نگارگری

۱۴

سینما

۸-۵- در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی، آزمون اختصاصی از زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی و ایتالیایی برگزار می‌شود و داوطلب در زمان ثبت‌نام، باید یکی از این زبان‌ها را برای پاسخگویی انتخاب کند. داوطلبانی می‌توانند رشته‌محل‌های مربوط به زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی و ایتالیایی را انتخاب کنند که صرفاً در آزمون اختصاصی مربوط به آن زبان شرکت کرده ‌باشند و اجازه انتخاب کدرشته‌محل‌های مربوط به آن زبان خارجی را که انتخاب نکرده‌اند، ندارند.

تبصره:برای انتخاب رشته‌محل‌های مربوط به سایر زبان‌های خارجی (به جز انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی و ایتالیایی) محدودیتی وجود ندارد و ملاک گزینش علمی، نمره کل نهایی بدون توجه به نوع آزمون زبان اختصاصی است.

۸-۶- در هر نوبت آزمون اختصاصی هر سال، دانش‌آموزانی می‌توانند در آزمون شرکت کنند که تا قبل از شروع سال تحصیلی مربوط به پذیرش آن آزمون (تا پایان شهریورماه) دیپلم خود را اخذ کنند، و دانش‌آموزان پایه‌های پایین‌تر اجازه شرکت در آزمون را ندارند.

۹- در هر نوبت آزمون اختصاصی، کارنامه نمرات، شامل نمرات خام و نمره کل آزمون اختصاصی (طبق بند ۱-۲ ماده ۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی) حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس تخصصی آن نوبت آزمون، برای هر گروه آزمایشی که داوطلب در آن شرکت کرده است، اطلاع‌رسانی می‌شود.

۱۰- پذیرش دانشجو برای ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در کشور، یک بار در سال انجام می‌شود، و اگر داوطلب در نوبت‌های مختلف آزمون در گروه‌های آزمایشی اصلی (علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی) مختلفی شرکت کرده است، فقط برای پذیرش یک گروه آزمایشی اصلی به علاوه گروه‌های آزمایشی شناور هنر و زبان‌های خارجی (در صورت شرکت در آزمون اختصاصی این گروه‌های آزمایشی) می‌تواند اقدام نماید و باید قبل از پذیرش، گروه آزمایشی خود را اعلام نماید.

۱۱- برای پذیرش در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲، نمره کل نهایی مربوط به گروه آزمایشی درخواستی داوطلب، طبق بند‌های ۲ و ۳ ماده ۳ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر بندهای مربوط در این اطلاعیه، از ترکیب بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی در نوبت‌های آزمون اختصاصی دارای اعتبار گروه آزمایشی درخواستی و نمره کل سابقه تحصیلی گروه آزمایشی درخواستی (میانگین وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی طبق بند ۲-۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی) ساخته می‌شود.

۱۲- ملاک علمی برای پذیرش متقاضیان ورود به مراکز و مؤسسات آموزش عالی، نمره کل نهایی مربوط به سال پذیرش دانشجو (بند ۱۱ این اطلاعیه) است و رتبه در سهمیه و رتبه کشوری داوطلبان نیز بر اساس نمره کل نهایی ساخته می‌شود.

۱۳- در کارنامه نهایی برای پذیرش همان سال، نمره کل آزمون اختصاصی، نمرات دروس سابقه تحصیلی تا پایان خرداد ماه آن سال مربوط به گروه آزمایشی درخواستی، نمره کل سابقه تحصیلی، نمره کل نهایی گروه آزمایشی درخواستی، رتبه‌ داوطلب در سهمیه و رتبه کشوری داوطلب در گروه آزمایشی درخواستی اطلاع‌رسانی می‌شود.

——————————————————————————————————–

به نقل از  پیک سنجش – شماره ۱۳۱۳- دوشنبه۱۷- بهمن۱۴۰۱ -صفحه۱۱ و ۱۲ و ۱۳

#آموزش_عالی #دانشگاه #دانشگاه_و_کنکور  #داوطلبان_کنکور

#آموزش_و_پرورش #آموزشی #آزمون_سراسری

#گروه_های_آزمایشی_آزمون‌_سراسری۱۴۰۲

#گروه_آزمایشی_علوم_ریاضی_و_فنی

#گروه_آزمایشی_علوم_تجربی

#گروه_آزمایشی_علوم_انسانی

#گروه_آزمایشی_هنر

#گروه_آزمایشی_زبان_های_خارجی

#شرایط_گزینش_دانشجو

#سوابق_تحصیلی

#سهم_دروس_عمومی_امتحان_نهایی_درکنکور 

#سهم_دروس_اختصاصی_درکنکور

#نحوه_پذیرش_دانشجوبرای_سال۱۴۰۳_۱۴۰۲

#نحوه_پذیرش_متقاضیان_ورود_به_آموزش_عالی_در_سال_تحصیلی۱۴۰۲_۱۴۰۳

#پاسخ_به_سوالات#هدایت_تحصیلی_شغلی

#پاسخ_به_سوالات_هدایت_تحصیلی_شغلی

#دفترمشاوره_موسسه_فرهنگی_دانش

 

 

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید