منو
موضوعات
آخرین مطالب

برنامه‌های آموزش دروس مدرسه را برای تمام مقاطع تحصیلی ، هر روز از شبکه ۴ و۷ سیما پی گیری نمایید…


 ابتدایی و متوسطه در روز یکشنبه هفدهم فروردین ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش و چهار

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱بازی وریاضی پایه اول.

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ فارسی ونگارش پایه دوم.

ساعت ١١:٣٠ تا١٢فارسی ونگارش پایه سوم.

ساعت١٢تا١٢:٣٠ علوم تجربی پایه چهارم.

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم.

از ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵فارسی ونگارش پایه ششم.

 

متوسطه دوره اول:

ساعت٨ تا ٨:٣٠ درس علوم تجربی پایه ٩ .

ساعت٨:٣٠ تا ٩ درس زبان انگلیسی پایه ٨

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس ریاضی پایه ٧

 

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس فیزیک پایه١٠

ساعت١۵درس فیزیک پایه۱١

ساعت۱۵:٣٠ درس عربی زبان قران ١ پایه١٠

ساعت۱۶فیزیک پایه١٢

ساعت۱۶:٣٠ درس زیست شناسی پایه ١٢

ساعت ١٧ درس شیمی پایه۱۲

ساعت ٢٢ درس هندسه۳پایه١٢

ساعت ٢٢:٣٠ درس فارسی۳ پایه١٢

شبکه ۴ :

ساعت۸تا۸:۳۰درس تاریخ اسلام۲پایه۱۱علوم ومعارف

ساعت۸:۳۰تا۹درس عربی زبان قران۱پایه۱۰ادبیات و علوم انسانی

ساعت۹تا٩:٣٠درس ریاضی وآمار۲پایه۱۱رشته ادبیات علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت۹:۳۰تا١٠درس احکام۲پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۰تا۱۰:۳۰درس اصول عقاید۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس ریاضی وآمار۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۱تا١١:٣٠ درس آشنایی بابناهای تاریخی پایه۱۰رشته نقشه کشی معماری شاخه فنی حرفه‌ای .

ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس شبکه بندی پرسپکتیویک نقطه ای پایه۱۰رشته گرافیک شاخه فنی حرفه‌ای.

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید