منو
موضوعات

گسترش عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت مدارس دولتی ، راهبرد اصلی آموزش و پرورش است


اولویت در آموزش و پرورش : 

  • اولویت برنامه های آموزش و پرورش بر تربیت دانش آموزان متمرکز شود.

  •  اولویت فعالیت‌ها در آموزش و پرورش براساس سند تحول بنیادین بر تربیت دانش آموزان متمرکز است.

آسیب شناسی در آموزش و پرورش :

  • در آموزش‌ و پرورش به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که اولویت و ارجحیت با برنامه‌های آموزشی بوده و تربیت دانش‌آموزان به حاشیه رفته است، باید سعی کنیم اولویت برنامه های آموزش و پرورش بر تربیت دانش آموزان متمرکز شود.

تصمیم‌گیری درست :

  •  تصمیم‌گیری در آموزش‌ و پرورش بسیار حساس و مهم است زیرا تاثیرات آن جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد لذا باید در اتخاذ تصمیم بسیار دقت کرده و تصمیم ها کاملاً کارشناسی و تخصصی باشد

لزوم بازنگری در تقویم آموزشی بر اساس اقلیم و تعطیلی‌ مدارس : 

  • به دلایل مختلف از جمله آلودگی هوا نبایدبازنگری در تقویم آموزشی بر اساس اقلیم و تعطیلی‌ مدارس به فرایند آموزشی آسیبی وارد کند.بر اساس ماده ۹۶ آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوب شورای عالی آموزش و پرورش این اختیار را به مدیر مدرسه داده است که برای جبران عقب‌افتادگی درسی دانش آموزان اقدام کند.

  •  با کمک کارشناسان و متخصصان آموزشی و زیست محیطی باید یک راهکار منطقی و قانونی برای رفع این معضل پیدا کنیم.

—————————————————————————————————–

مأخذ :محسن حاجی میرزایی وزیرآموزش و پرورش در نهصد و شصت و هشتمین جلسه شورای عالی( گزارش روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش در۹۸/۱۰/۹) – دسته بندی و انتخاب عناوین و ویرایش توسط دفتر مشاوره موسسه فرهنگی دانش 

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید