منو
موضوعات
آخرین مطالب

تصویب اجرای مجدد آزمــــون کنکور سراسری به طور جــــداگانه برای داوطلبان نظام قدیم آموزشی در سال ۱۳۹۹

بدینوســـیله بـــه اطــلاع می رســـاند کـــه بـــر اســـاس مصوبـــه هفدهمیـــن جلســـه شـــورای ســـنجش و پذیـــرش دانشـــجو مـــورخ ۹۷/۱۲/۲۶ ، بـــا توجـــه بـــه درخواســـت داوطلبـــان ، در آزمـــون سراســـری ســـال ۱۳۹۹ ، بـــرای آخریـــن بـــار هماننـــد آزمـــون سراســــری ســـال ۱۳۹۸ ســـنجش بـــا دو آزمــــون جــــداگانه از مباحــث (دو مجموعــه ســؤال) مطابــق مــوارد ذیــل انجــام خواهــد شــد.
ضمنــاً از مباحث مشـــترک دو نظـــام آموزشـــی قدیـــم و جدیـــد (۳-۳-۶ )ســـؤال یکســـان طـــرح خواهـــد شـــد.
* یک آزمون ( یک مجموعه سؤال ) برای دانش آموزان نظام قدیم.
* یـــک آزمـــون ( یـــک مجموعـــه ســـؤال ) بـــرای دانش آمـــوزان نظـــام جدیـــد (۳-۳-۶ )
توجـــه: داوطلبـــان، بـــا توجـــه بـــه اینکـــه فارغ التحصیـــل نظـــام قدیـــم یـــا نظـــام جدیــد آموزشــیهســتند، لزومــاًً بایــد در آزمــون مربــوط بــه نظــام آموزشــی کــه در آن فارغ التحصیـــل شـــده اند، شـــرکت نماینـــد. (۱)   

                              روابط عمومی سازمان سنجش

——————————————————————————————————————————————

۱-مصوبات هفدهمین شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ در باره آزمون سراسری ۱۳۹۹ ( http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&id=6014)

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید