موضوعات

پاسخ به سوال هدایت تحصیلی(عمومی – شماره ۲۱۸) پـذیـرش۸۵% رشته های دانشگاهی براساس سوابق تحصیلی ، شامل چه رشته هایی و چگونه است؟(قسمت۱)

پاسخ تفصیلی این سوال را با ارایه مستندات آن، بعد از پاسخ کوتاه با دقت و حوصله بخوانید و در صورت سوال و ابهام با ما تماس بگیرید. اگر تصاویر زیر مبهم و تار بود ، بر روی آن کلیک کنید.
پاسخ کوتاه:
پذیرش براساس سوابق تحصیلی شامل رشته های پُرتقاضانــمی شود. رشته های پُـــــرتقــاضـا تنها از طریق آزمون سراسری پذیرش می کنند. تمام دانشگاه ها پذیرش۸۵%براساس سـوابق تحصیـلی را _ غیــر از رشته های پُرمتقاضی _ خواهند داشت. ملاک سوابق تحصیلی معـدل کتبـی دیپلم ( یعنی تنها نمرات امتحان نهایی) خواهد بود. سـاز و کـار اجـرایی پذیرش۸۵% دانشجو طبق سوابق تحصیلی ، مشترکاً بین دانشگاه ها و وزارت آموزش و پرورش طراحی و آماده شده است. پاسخ بیشتر را در ذیل بخوانید.

دیدگاه‌های این مطلب