منو
موضوعات
آخرین مطالب

فایل الکترونیک کتب نظام جدید »»» پایه ۱۲»»»رشته انسانی

فایل کتاب های رشته انسانی

–کتاب

عربی،زبان قرآن۳

ویژه علوم انسانی

(پایه ۱۲) :

مقدمه»»»۰۰۰-C112207-عربی و زبان قرآن۳(ویژه علوم انسانی)پایه۱۲- مقدمه

بخش اول(شامل تمام درس های کتاب – درس ۱ تا۵)»»»۲-۷۰-C112207- عربی و زبان قرآن۳(ویژه علوم انسانی)پایه۱۲-بخش درس های کتاب 

بخش دوم(شامل معجم لغات تمام درس های کتاب)»»»۰۰۱-۰۱۶-C112207-عربی و زبان قرآن۳(ویژه علوم انسانی)پایه۱۲- بخش معجم لغات تمام درس ها

»»»دانلودفایل کامل کتاب»»»C112207-عربی و زبان قرآن۳(ویژه علوم انسانی)پایه۱۲- فایل کل کتاب

 

–کتاب

علوم و فنون ادبی۳

ویژه علوم انسانی

(پایه ۱۲) :

فصل اول(درس های ۱و۲و۳)»»»۰۰۰-۰۳۹- C112203- علوم وفنون ادبی۳(ویژه علوم انسانی)پایه۱۲-فصل اول-درس۱و۲و۳

-فصل دوم(درس های ۴و۵و۶)»»»۰۴۰-۰۶۵- C112203-علوم وفنون ادبی۳(ویژه علوم انسانی)پایه۱۲-فصل دوم-درس۴و۵و۶

-فصل سوم(درس های ۷و۸و۹)»»»۰۶۶-۰۹۴- C112203- علوم وفنون ادبی۳(ویژه علوم انسانی)پایه۱۲-فصل سوم-درس۷و۸و۹

-فصل چهارم(درس های ۱۰و۱۱و۱۲)»»»۰۹۵-۱۲۸–C112203- علوم وفنون ادبی۳(ویژه علوم انسانی)پایه۱۲-فصل چهارم -درس۱۰و۱۱و۱۲

»»»دانلودفایل کامل کتاب»»»C112203-علوم وفنون ادبی۳(ویژه علوم انسانی)پایه۱۲-فایل کل کتاب

 

–کتابفلسفه

(آشنایی با فلسفه اسلامی)

ویژه علوم انسانی

(پایه ۱۲) :

مقدمه»»»۰۰۰-C111226-فلسفه(آشنایی با فلسفه اسلامی)بخش مقدمه

بخش۱-کلیات(۱)»»»۰۰۱-۰۱۷- C112226-فلسفه(آشنایی با فلسفه اسلامی)بخش۱- کلیات(۱)و

بخش۲-کلیات(۲)»»»۰۱۸-۰۲۶-C112226-فلسفه(آشنایی با فلسفه اسلامی)بخش۲- کلیات(۲)و

بخش۳-مبانی حکمت مشاء(۱)»»»۰۲۷-۰۳۴-C112226-فلسفه(آشنایی با فلسفه اسلامی)بخش۳- مبانی حکمت مشاء(۱)و

بخش۴-مبانی حکمت مشاء(۲)»»»۰۳۵-۰۵۷-C112226-فلسفه(آشنایی با فلسفه اسلامی)بخش۴- مبانی حکمت مشاء(۲)و

بخش۵-نمایندگان مکتب مشاء(۱)»»»۰۵۸-۰۶۸-C112226-فلسفه(آشنایی با فلسفه اسلامی)بخش۵- نمایندگان مکتب مشاء(۱)و

بخش۶-نمایندگان مکتب مشاء(۲)»»»۰۶۹-۰۸۲-C112226-فلسفه(آشنایی با فلسفه اسلامی)بخش۶- نمایندگان مکتب مشاء(۲)و

بخش۷-افول مکتب مشاء»»»۰۸۳-۰۸۷-C112226-فلسفه(آشنایی با فلسفه اسلامی)بخش۷- افول مکتب مشاء

بخش۸-حکمت اشراق»»»۰۸۸-۱۱۰-C112226-فلسفه(آشنایی با فلسفه اسلامی)بخش۸- حکمت اشراق

بخش۹-جریان های فکری عالم اسلام»»»۱۱۱-۱۱۶-C112226-فلسفه(آشنایی با فلسفه اسلامی)بخش۹- جریان های فکری عالم اسلام

بخش۱۰-صدرالمتألهین»»»۱۱۷-۱۲۶-C112226-فلسفه(آشنایی با فلسفه اسلامی)بخش۱۰- صدرالمتالهین

بخش۱۱-مبانی حکمت متعالیه»»»۱۲۷-۱۳۴-C112226-فلسفه(آشنایی با فلسفه اسلامی)بخش۱۱- مبانی حکمت متعالیه

بخش۱۲-حکمای معاصر»»»۱۳۵-۱۴۸-C112226-فلسفه(آشنایی با فلسفه اسلامی)بخش۱۲- حکمای معاصر

بخش۱۳-حیات فرهنگی»»»۱۴۹-۱۶۰-C112226-فلسفه(آشنایی با فلسفه اسلامی)بخش۱۳- حیات فرهنگی

»»»دانلودفایل کامل کتاب»»»C112226- فلسفه(آَشنایی با فلسفه اسلامی)-پایه۱۲-فایل کل کتاب

 

–کتاب

ریاضی و آمار۳

ویژه علوم انسانی

(پایه ۱۲) :

مقدمه»»»۰۰۰-C112212-ریاضی و آمار۳-رشته انسانی-پایه۱۲-بخش مقدمه

فصل۱-آمارواحتمال(درس۱:شمارش)»»»۰۰۱-۰۱۱-C112212-ریاضی و آمار۳-رشته انسانی-پایه۱۲-فصل۱»آمار و احتمال(درس۱-شمارش)و

ادامه فصل۱-(درس۲:احتمال)»»»۰۱۲-۰۲۷-C112212-ریاضی و آمار۳-رشته انسانی-پایه۱۲- فصل۱»آمار و احتمال(درس۲–احتمال)و

ادامه فصل۱-(درس۳:چرخه آمار در حل مسائل)»»»۰۲۸-۰۴۴-C112212-ریاضی و آمار۳-رشته انسانی-پایه۱۲-فصل۱»آمار و احتمال(درس۳–چرخه آمار در حل مسائل)و

فصل۲-الگوهای خطی(درس۱:مدل سازی و دنباله)»»»۰۴۵-۰۶۰-C112212-ریاضی و آمار۳-رشته انسانی-پایه۱۲-فصل۲»الگوی های خطی( درس۱-مدل سازی و دنباله)و

ادامه فصل۲-(درس۲:دنباله های حسابی)»»»۰۶۱-۰۷۲-C112212-ریاضی و آمار۳-رشته انسانی-پایه۱۲-فصل۲»الگوی های خطی( درس۲-دنباله های حسابی)و

 فصل۳-الگوهای غیرخطی(درس۱:دنباله های هندسی)»»»۰۷۳-۰۸۶-C112212-ریاضی و آمار۳-رشته انسانی-پایه۱۲-فصل۳»الگوی های غیرخطی(درس۱-دنباله هندسی)و

ادامه فصل۳-(درس۲:توان های گویا)»»»۰۸۷-۰۹۵-C112212-ریاضی و آمار۳-رشته انسانی-پایه۱۲-فصل۳»الگوی های غیرخطی(درس۲-توان های گویا)و

ادامه فصل۳-(درس۳:تابع نمایی)»»»۰۹۶-۱۰۶-C112212-ریاضی و آمار۳-رشته انسانی-پایه۱۲-فصل۳»الگوی های غیرخطی(درس۳-تابع نمایی)و

»»»دانلودفایل کامل کتاب»»»C112212-ریاضی وآمار۳-علوم انسانی-پایه۱۲-فایل کل کتاب

 

–کتاب

جغرافیا۳

ویژه علوم انسانی

(پایه ۱۲) :

مقدمه»»»۰۰۰- C112218-جغرافیا۳-کاربردی-پایه۱۲-بخش مقدمه

فصل اول(جغرافیای سکونتگاه ها)»»»۰۰۱-۰۴۰- C112218-جغرافیا۳-کاربردی-پایه۱۲-فصل اول(جغرافیای سکونتگاه ها)و

فصل دوم(جفرافیای حمل و نقل)»»»۰۴۱-۰۸۰- C112218-جغرافیا۳-کاربردی-پایه۱۲-فصل دوم(جغرافیای حمل و نقل)و

فصل سوم(مخاطرات طبیعی)»»»۰۸۱-۱۲۰- C112218-جغرافیا۳-کاربردی-پایه۱۲-فصل سوم(مخاطرات طبیعی)و

»»»دانلودفایل کامل کتاب»»»C112218-جغرافیا۳-کاربردی-پایه۱۲-فایل کل کتاب

 

–کتاب

تاریخ۳

ویژه علوم انسانی

(پایه ۱۲) :

مقدمه»»»۰۰۰-C111219-تاریخ۳(پایه۱۲)-ایران و جهان معاصر-مقدمه-

درس۱(تاریخ نگاری و…)»»» ۰۰۱-۰۱۵-C112219-تاریخ۳(پایه۱۲)-ایران و جهان معاصر-درس۱(تاریخ نگاری و گونه های منابع دورۀ معاصر)و-

درس۲(دوره معاصر…)»»»۰۱۶-۰۳۱-C112219-تاریخ۳(پایه۱۲)-ایران و جهان معاصر-درس۲( ایران و جهان در آستانۀ دورۀ معاصر)و

درس۳(سیاست عصرقاجار…)»»»۰۳۲-۰۴۶-C112219-تاریخ۳(پایه۱۲)-ایران و جهان معاصر-درس۳( سیاست و حکومت در عصر قاجار )و

درس۴(اقتصاد وفرهنگ عصر قاجار…)»»»۰۴۷-۰۶۰-C111219-تاریخ۳(پایه۱۲)-ایران و جهان معاصر-درس۴(اوضاع اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار )و

درس۵(انقلاب مشروطه…)»»»۰۶۱-۰۷۵-C112219–تاریخ۳(پایه۱۲)-ایران و جهان معاصر-درس۵( انقلاب مشروطۀ ایران)و

درس۶(جنگ جهانی اول…)»»»۰۷۶-۰۸۹-C112219-تاریخ۳(پایه۱۲)-ایران و جهان معاصر-درس۶( جنگ جهانی اول و ایران)و

درس۷(حکومت رضاخان …)»»»۰۹۰-۰۹۶-C112219-تاریخ۳(پایه۱۲)-ایران و جهان معاصر-درس۷ ( ایران در دوره حکومت رضاخان )و

درس۸(جنگ جهانی دوم…)»»»۰۹۷-۱۱۱-C112219-090-تاریخ۳(پایه۱۲)-ایران و جهان معاصر-درس۸ ( جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن )و

درس۹(نهضتملی شدن نفت…)»»»۱۱۲-۱۲۴-C112219-0–تاریخ۳(پایه۱۲)-ایران و جهان معاصر-درس۹ ( نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران )و

درس۱۰(انقلاب اسلامی…)»»»۱۲۵-۱۳۶-C112219-تاریخ۳(پایه۱۲)-ایران و جهان معاصر-درس ۱۰ ( انقلاب اسلامی )و

درس۱۱(تثبیت جمهوری اسلامی…)»»»۱۳۷-۱۴۷-C112219-تاریخ۳(پایه۱۲)-ایران و جهان معاصر-درس۱۱ ( استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی )و

درس۱۲(تاریخ نگاری و…)»»»۱۴۸-۱۶۶-C112219-تاریخ۳(پایه۱۲)-ایران و جهان معاصر-درس۱۲ ( جنگ تحمیلی و دفاع مقدس )و

»»»دانلودفایل کامل کتاب»»»C112219-تاریخ۳(پایه۱۲)-ایران و جهان معاصر-فایل کل کتاب

 

–کتاب

جامعه شناسی

 علوم انسانی

(پایه ۱۲) :

مقدمه»»»۰۰۰-C112222_1- جامعه شناسی۳- علوم انسانی-پایه ۱۲- مقدمه

درس ۱-۲-۳-۴-۵ »»»۰۰۱-۰۵۳-C112222_1- جامعه شناسی۳- علوم انسانی-پایه۱۲-درس اول-دوم-سوم-چهارم-پنجم

درس ۶-۷-۸-۹-۱۰ »»»۰۵۴-۱۱۲-C112222- جامعه شناسی۳- علوم انسانی-پایه۱۲-درس ششم-هفتم-هشتم-نهم-دهم

»»»دانلودفایل کامل کتاب»»»C112222_1-جامعه شناسی۳-پایه ۱۲-فایل کل کتاب

 

–کتاب

تحلیل فرهنگی

 علوم انسانی

(پایه ۱۲) :

فصل اول(مفاهیم و کلیات)»»»۰۰۱-۰۳۲-C111223&112223-تحلیل فرهنگی-پایه۱۲-علوم انسانی-فصل اول(مفاهیم و کلیات)و

فصل دوم(تحولات فرهنگی)»»»۰۳۳-۰۶۴-C111223&C112223- تحلیل فرهنگی-پایه۱۲-علوم انسانی-فصل دوم( تحولات فرهنگی)و

فصل سوم(فرهنگ ایرانیان)»»»۰۶۵-۰۹۴-C111223&C112223- -تحلیل فرهنگی-پایه۱۲-علوم انسانی-فصل سوم( فرهنگ ما ایرانیان)و

فصل چهارم(مسائل فرهنگی ایران)»»»۰۹۵-۱۲۸-C11122&C112223- تحلیل فرهنگی-پایه۱۲-علوم انسانی-فصل چهارم( مسائل فرهنگی ایران)و

»»»دانلودفایل کامل کتاب»»»C11122&C112223-تحلیل فرهنگی-پایه۱۲-علوم انسانی-فایل کل کتاب

 

 

-کتاب

دین و

زندگی۳

(پایه ۱۲) :

مقدمه»»» -۱۱۱۲۰۴-دین وزندگی پایه۱۲-مقدمه

درس اول»»»۰۰۰-۱۱۱۲۰۴-دین وزندگی پایه۱۲-درس۱-تفکر واندیشه

درس دوم»»»-۱۱۱۲۰۴-دین وزندگی پایه۱۲-درس۲-یگانه بی همتا

درس سوم»»»۰۲۷-۰۳۸-C112204-دین و زندگی پایه۱۲-درس۳- توحید و سبک زندگی

درس چهارم»»»۰۳۹-۰۵۰-C112204- دین و زندگی پایه۱۲ -درس۴-فقط برای او

درس پنجم»»»۰۵۱-۰۶۴-C112204- دین و زندگی پایه۱۲-درس۵-قدرت پرواز

درس ششم»»»۰۶۵-۰۷۹-C112204-دین و زندگی پایه۱۲-درس۶ -سنت های خداوند در زندگی

درس هفتم»»»۰۸۰-۰۹۴-C112204-دین وزندگی پایه۱۲-درس۷ -بازگشت

درس هشتم»»»۰۹۵-۱۰۸-C112204- دین زندگی پایه۱۲- درس۸ -احکام در زندگی امروز

درس نهم»»»۱۰۹-۱۲۸-C112204-دین و زندگی پایه۱۲-درس۹-پایه های استوار

درس دهم»»»۱۲۹-۱۵۰-C112204- دین زندگی پایه۱۲- درس۱۰- تمدن جدید و مسئولیت ما

»»» دانلودفایل کل کتاب»»»C112204- کل کتاب دین زندگی پایه۱۲

 

-کتاب

دینی۳

اقلیت ها

(پایه ۱۲) :

مقدمه»»»-C112228- دینی اقلیت ها- مقدمه

بخش اول»»»۰۰۱-۰۲۰-C112228-دینی اقلیت ها- درس۱و۲و۳و۴

بخش دوم»»»۰۲۱-۰۴۳-C112228-دینی اقلیت ها- درس۵و۶و۷

بخش سوم»»»۰۴۴-۰۶۱-C112228-دین اقلیت ها- درس۸و۹

بخش چهارم»»»۰۶۲-۰۸۲-C112228- دینی اقلیت ها – درس ۱۰-۱۱-۱۲

»»» دانلودفایل کل کتاب»»»C112228- کل کتاب دین پایه ۱۲ اقلیت ها

 

– کتاب

ادبیات

فارسی ۳

پایه ۱۲ :

بخش اول»»»۰۰۱-۰۴۳-C112201-ادبیات فارسی- پایه۱۲- بخش۱

بخش دوم»»»۰۴۴-۱۱۷-C112201-ادبیات فارسی- پایه۱۲-بخش۲

بخش سوم»»»۱۱۸-۱۸۴-C112201-ادابیات فارسی پایه۱۲-بخش۳

»»»دانلودفایل کل کتاب»»»C112201 -کل کتاب ادبیات فارسی پایه۱۲

 

– کتاب

نگارش ۳

پایه ۱۲ :

»»»دانلودفایل کل کتاب»»»۰۰۱-۱۲۸-C112202-کلکتاب نگارش پایه۱۲

– کتاب

عربی و

زبان قرآن

پایه ۱۲ :

بخش مقدمه»»»-C112206- عربی پایه۱۲-مقدمه

بخش اول»»»۰۰۱-۰۱۴-C112206- بخش معجم لغات

بخش دوم»»»۲-۵۶-C112206- بخش درس ها

»»»دانلودفایل کل کتاب»»»C112206-کل کتاب عربی و زبان قرآن پایه ۱۲

 

–کتاب

 زبان

انگلیسی

پایه۱۲:

»»»دانلودفایل کل کتاب»»»۰۰۱-۱۰۴-C112230-کل کتاب زبان انگلیسی پایه۱۲

 

– کتاب کار

زبان

انگلیسی

پایه۱۲:

»»»دانلودفایل کل کتاب»»»۰۱-۶۴-C112231- کل کتاب کار زبان انگلیسی پایه۱۲

 

-کتاب

بهداشت

وسلامت

پایه۱۲:

مقدمه»»»– C112268 – سلامت و بهداشت پایه ۱۲- بخش مقدمه

فصل اول»»»۰۰۱-۰۱۶- C112268 – F1- بهداشت و سلامت پایه۱۲-فصل اول

فصل دوم»»»۰۱۷-۰۴۶- C112268 F2- بهداشت و سلامت پایه۱۲-فصل دوم

فصل سوم»»»۰۴۷-۰۷۶- C112268 F3-بهداشت و سلامت پایه۱۲-فصل سوم

فصل چهارم»»»۰۷۷-۱۲۶- C112268 F4-بهداشت و سلامت فصل چهارم

فصل پنجم»»»۱۲۷-۱۵۲- C112268 F5- بهداشت و سلامت پایه۱۲-فصل پنجم

فصل ششم»»»۱۵۳-۱۸۴- C112268 F6- بهداشت و سلامت-فصل ششم

»»»دانلودفایل کل کتاب»»»C112268-کل کتاب بهداشت و سلامت پایه ۱۲

 

-کتاب

مدیریت خانواده و

سبک زندگی

پایه۱۲:

بخش اول»»»۰۰۱-۰۶۹ C112241مدیریت خانواده و سبک زندگی -بخش اول-پایه۱۲

بخش دوم»»»۰۷۰-۱۲۵ C112241-مدیریت خانواد ه و سبک زندگی-فصل دوم

بخش سوم»»»۱۳۹-۱۹۸-C112240_0-مدیریت خانواده وسبک زندگی-فصل سوم

بخش چهارم»»»۱۲۶-۱۸۷ C112241-مدیریت خانواده و سبک زندگی فصل چهارم

»»»دانلودفایل کل کتاب»»»C1122400-کل کتاب مدیریت خانواد و سبک زندگی

 

-کتاب

مدیریت خانواده و

سبک زندگی

پایه۱۲( ویژه دختران):

بخش اول»»»۰۰۱-۰۵۵-C112240_0- مدیریت خانواده و…(ویژه دختران) صحنه اول و دوم)

بخش دوم»»»۰۵۶-۱۳۸-C112240_0- مدیریت خانواده(ویژه دختران) صحنه سوم و چهارم

بخش سوم»»»۱۳۹-۱۹۸-C112240_0 -مدیریت خانواده ( ویژه دختران) صحنه پنجم و ششم)

بخش چهارم »»»۱۹۹-۲۵۸-C112240_0- مدیریت خانواده(ویژه دختران)صحنه هفتم و هشتم

بخش پنجم»»»۲۵۹-۲۹۶-C112240_0 مدیریت خانواده- صحنه نهم و دهم

»»»دانلودفایل کل کتاب»»»C112240_0-کل کتاب مدیریت خانواد و سبک زندگی

 

-کتاب

هویت

اجتماعی

پایه۱۲:

بخش مقدمه»»»-C112220-هویت اجتماعی-پایه۱۲-مقدمه

بخش اول»»»۰۰۱-۰۳۷-C112220-هویت اجتماعی-درس اول تا پنجم

بخش دوم»»»۰۳۸-۰۸۰–C112220- هویت اجتماعی-درس ششم تا دهم

یادآوری : فایل الکترونیک مابقی کتاب های پایه ۱۲ برای رشته های معارف و فنی ، متعاقباً  تقدیم می شود. 

دفترمشاوره

موسسه فرهنگی دانش

 

دیدگاه‌های این مطلب