سالن نهارخوری

ظرفیت: ۷۰ نفر

سالن مطالعه پیش دانشگاهی

ظرفیت:

سالن آزمون یازدهم

ظرفیت: ۷۰ نفر