سالن نهارخوری

ظرفیت: ۷۰ نفر

سالن نمازخانه

ظرفیت: ۸۵ نفر

سالن مطالعه پیش دانشگاهی

ظرفیت: ۸۵ نفر