سالن نهارخوری:

ظرفیت ۷۰

سالن مطالعه پیش دانشگاهی:

ظرفیت –

سالن آزمون یازدهم:

ظرفیت ۷۰