افتخار آفرینان دبیرستان غیردولتی دانش در کنکور سال ۱۳۹۸

افتخار آفرینان دبیرستان غیردولتی دانش در کنکور سال ۱۳۹۷

افتخار آفرینان دبیرستان غیردولتی دانش در کنکور سال ۱۳۹۶

افتخار آفرینان دبیرستان غیردولتی دانش در کنکور سال ۱۳۹۵

افتخار آفرینان دبیرستان دانش در کنکور ۹۴

برای مشاهده بر روی فایل زیر کلیک کنید .

قبولی دانشگاه کنکور۹۴ رشته

افتخار آفرینان دبیرستان غیردولتی دانش در کنکور سال ۱۳۹۳

افتخار آفرینان دبیرستان غیردولتی دانش در کنکور سال ۱۳۸۹