افتخارات و سوابق تیم رباتیک دبیرستان غیردولتی دانش 

لطفا بر روی فایل زیر کلیک کنید .

RObatic