پرورش انسان هايي متعهد و متخصص ، دلسوز براي ملت ايران و ميهن اسلامي.

آموزش دروس دبيرستان در سطحي وسيع تر از كتب درسي.

ايجاد زمينه براي بروز استعداد هاي فني ، هنري ، علمي ، ادبي.

آشنايي با حداقل يك مهارت فني در كنار درس.

ايجاد موقعيت براي شركت دانش آموزان در مسابقات منطقه اي، استاني و كشوري.

تقويت باور هاي مذهبي.

اضافه كردن ساعت درس تربيت بدني و ايجاد مهارت حداقل در يكي از رشته هاي ورزشي واليبال، بسكتبال، فوتبال، جودو، شنا و پينگ پنگ.

اهداف