دبيرستان دانش در سال‌هاي گذشته با همكاري و حضور دبيران و مؤلفاني چون:

مهندس علامرضا يغموري، مهندس احمد رضواني، مهندس ميلاد افشين منش و …

توانسته‌است كتبي تآليف كند كه براي مشاهده‌ي اين كتب كليك كنيد