پایه یازدهم

حسابان 

نام و نام خانوادگی : محمدجمال صادقی

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی مکانیک

سابقه کار آموزشی : 14 سال 

ریاضی 2 ( تجربی )

نام و نام خانوادگی : احسان سجادیان

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی انرژی 

سابقه کار آموزشی : 19 سال 

فیزیک 2 ( ریاضی )

نام و نام خانوادگی : آرش غضنفری

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی مکانیک 

سابقه کار آموزشی : 23 سال 

فیزیک 2 ( تجربی )

نام و نام خانوادگی : علیرضا سلیمانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی فیزیک

سابقه کار آموزشی : 16 سال 

زیست شناسی 2

نام و نام خانوادگی : سید محمد تقوی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد زیست شناسی

سابقه کار آموزشی : 28 سال 

ادبیات فارسی 2

نام و نام خانوادگی : حمید شفیعی

مدرک تحصیلی : کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

سابقه کار آموزشی : 25 سال 

عربی 2

نام و نام خانوادگی : فرشاد خلیلی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد ادبیات عرب

سابقه کار آموزشی : 20 سال 

دینی 2

نام و نام خانوادگی : مهراد زمانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد فلسفه و الهیات

سابقه کار آموزشی : 18 سال 

زبان انگلیسی 2

نام و نام خانوادگی : مجید امینی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

سابقه کار آموزشی : 24 سال 

زبان انگلیسی 2

نام و نام خانوادگی : شهریار فصیح

مدرک تحصیلی : کارشناسی شیمی محض

سابقه کار آموزشی : 26 سال 

شیمی 2

نام و نام خانوادگی : علی آذری

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد شیمی

سابقه کار آموزشی : 23 سال 

تاریخ

نام و نام خانوادگی : محمد مهدی موسی خان

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد تاریخ

سابقه کار آموزشی : 26 سال 

تربیت بدنی 2

نام و نام خانوادگی : سید حسن تقوی

مدرک تحصیلی : کارشناسی الهیات

سابقه کار آموزشی : 23 سال 

دکمه بازگشت به بالا