رد کردن لینک ها

نشریه – ردیف بالا

پیکاسو های دانشی-شماره۴

پیکاسو های دانشی-شماره۴

هنر دست دانش آموزان عزیز زیر نظر دبیر محترم طراحی، جناب آقای بابایی پارسا پرهیزکار پارسا پرهیزکار سیدامیر حسان اقدسی سیدامیر حسان

پیکاسو های دانشی – شماره۲

پیکاسو های دانشی – شماره۲

هنر طراحی و خوشنویسی دانش آموزان عزیز زیر نظر اساتید محترم جناب آقایان فخار و بابایی شارمین دولتشاهی علیرضا رضایی سام ذوالفقاری