رد کردن لینک ها

Author: آقای تقوی

دانش2 در سالی که گذشت …

دانش2 در سالی که گذشت …

در هر سال تحصیلی با هر فعالیت آموزشی، فرهنگی، ورزشی، تفریحی و… خاطرات زیادی در ذهن شکل می گیرد؛ خاطرات شیرینی که از نظر گذراندن دوباره ی آن ها لبخند دوباره ای بر لبان می نشاند. با مرور گزارش فعالیت های دبیرستان دانش ۲ در