رد کردن لینک ها

کاراگاهان دانش 2- شماره 4

در شناسایی محل جرم هفته ی پیش کاراگاهان جوان و جویای نام زیادی، محل را شناسایی کردند که اسامی آنها در قسمت پایین آمده است.

 • حیدری      پایه    هفتم
 • زحمتکش    پایه   هفتم
 • رضویان    پایه    هفتم
 • ستوده          پایه    هفتم
 • رودباری     پایه    هفتم
 • سادات     پایه   هفتم
 • رضایی      پایه   هفتم
 • موسوی        پایه  هفتم
 • سرکرده ای    پایه  هفتم
 • ربیعی     پایه  هفتم
 • رازفر        پایه هفتم
 • عبدی نژاد         پایه هشتم

محل جرم جدید:

مجرم بعد از استفاده از دیوار و پایین آمدن از تیر بسکتبال از این مکان به درون یکی از قسمت های مدرسه ورود کرده و به یک سری از خوراکی های ایستگاه صلواتی دسترسی پیدا کرده!!!!

لطفاً این مکان را شناسایی کرده و به روش قبل تا دوشنبه به دست آقای فکری برسانید.