رد کردن لینک ها

کارآگاهان دانش۲ – شماره 2

اشتراک گذاری

سلام بر کاراگاهان عزیز؛

لطفاً مکان جرم!!! که در عکس پایین آمده را شناسایی کرده، تا دوشنبه در کاغإ مچاله شده و به صورت مخفی!!! به آقای فکری برسانید.

توجه: برای رسیدن از دریای کفشها رد شدن می خواهد!!!!

شاید دوست داشته باشید

به گفتگو بپیوندید