رد کردن لینک ها

روزنامه دیواری های نوروزی

اشتراک گذاری

این روزنامه های دیواری رو بچه های پایه هشتم توی کلاس ادبیات زیر نظر آقای سعید رضایی ساخته اند …

DSC_2263 DSC_2264 DSC_2440 DSC_2442 DSC_2444 DSC_2445 DSC_2446 DSC_2447 DSC_2448 DSC_2449 DSC_2450 DSC_2451 DSC_2452 DSC_2453 DSC_2454 DSC_2455 DSC_2456 DSC_2457 DSC_2458 DSC_2459 DSC_2460 DSC_2461 DSC_2462 DSC_2463 DSC_2464 DSC_2465 DSC_2466 DSC_2467 DSC_2468 DSC_2469 DSC_2470 DSC_2471 DSC_2472 DSC_2473 DSC_2474 DSC_2475 DSC_2476 DSC_2477 DSC_2478 DSC_2479 DSC_2480 DSC_2481 DSC_2482 DSC_2483 DSC_2484 DSC_2485 DSC_2486 DSC_2487 DSC_2488 DSC_2489 DSC_2490 DSC_2491 DSC_2492 DSC_2493 DSC_2494 DSC_2495 DSC_2496 DSC_2497 DSC_2498 DSC_2499 DSC_2500

به گفتگو بپیوندید