پایه اول

اطلاعیه ها

  • اولین خبر سال تحصیلی
  • دومین خبر سال تحصیلی

معرفی کادر اجرایی و آموزشی

على علیه السلام فرمود :

از غیبت بپرهیز،

که آن تو را با خدا و مردم دشمن مى کند و اجر و پاداش کارهاى تو را از بین مى برد.

پایه دوم

پایه سوم