کلاس کار و فن آوری

روز دوشنبه 12 آذر ماه دانش آموزان کلاس 1/1 به درست کردن الویه در کلاس کارگاه پرداختند. دانش آموزان کلاس 1/1 وسایل الویه را از روز شنبه آماده کردند. کلاسهای 1/2 تا 1/4 نیز در هفته های بعد به تهیه الویه خواهند پرداخت.