کلاس کار گروهی – شنبه 5 دی ماه

کلاس کارگروهی از جمله کلاسهای مهیج و بسیار عالی پایه هفتم است. کلاسی که در آن به هوشهای چند گانه توجه شده است. در این هفته بازی سیطره کتان مورد توجه قرار گرفت. بازی که در آن داد دو ستد و هوشهای چند گانه بررسی شد. دانش آموزان به شکل فردی خود را در گروه…