کلاس کار با چوب

کلاس کار با چوب در روز شنبه 28 دی ماه در ترم دوم مجددا برگزار شد. این کلاس در اولین جلسه ترم دوم به بررسی کار با چوب پرداخت. ساخت مانیس از جمله این کارها است. از جلسه بعد کلاس کار گاه روال خود را تغییر می دهد. کلاس کارگاه در روزهای شنبه و دوشنبه…