کلاس نود دانشی مقدماتی

کلاس نود دانشی مقدماتی در مورخ 4 آذر ماه در مورد تکمیل و مطرح کردن مطالب نفوذ و تمام کنندگی و تمام کنندگی و بازی سازی بود. کلاسی که در آن از بازیهای بوندس لیگا بازیهایی نمایش داده می شودو به تجزیه و تحلیل آن می پردازند. آقای بهراد مهر در مورد فاز حمله در…

کلاس گلایدر

کلاس گلایدر در روز دوشنبه 4 آذر ماه در مورد پرواز گلایدر برنامه ریزی کرد ساخت هواپیمای f 14 در کلاس پیشرفته ادامه دارد. در کلاس پیشرفته 3 نفر حضور دارند و در کلاس مقدماتی 17 نفر حضور دارند.  دانش آموزان کلاس مقدماتی میتوانند درترم بعد به کلاس پیشرفته راه پیدا کنند.