تمرین فوتبال در زنگ ورزش

در زنگ فوتبال پایه اول دانش آموزان امروز آموزش دریبلینگ و بازی گروهی داشتند. در مورخ 20 آبان ماه دانش آموزان آموزش دریبلینگ و دفاع رودر رو به آنها آموزش  داده شد. آقای افشین که مربی گری تیم فوتبال ب مدرسه را نیز بر عهده دارند در این تمرین شیوه پرس کردن یار حریف را…