زنگ ورزش – والیبال – آموزش سرویس

به نام خدا امروز پنجشنبه 9 آبان ماه زنگ ورزش والیبال دبیر محترم جناب آقای برادران به آموزش پنجه و ساعد و سرویس برای دانش آموزان پرداختند. از ابتدای مهر ماه این سه عنوان در طرح درس قرار گرفته بود. آموزش پنجه و ساعد در مهر ماه و از ابتدای آبان ماه آموزش سرویس مد…