کلاس کار گروهی – بازی لونمپوس

کلاس کار گروهی در این هفته با در نظر گرفتن هوش فضایی بصری به کار خود ادامه داد. بازی لونپوس در این هفته به نگرش هوش فضایی و بصری می پرداخت . این کلاس به قدرت خلاقیت و نو آوری می پردازد. کلاسهای کار گروهی به پرورش هوشهای چند گانه می پردازد هر هفته در این کلاسها هوشهای...