تمرینات اختصاصی هندبال و والیبال در زنگ ورزش

تمرینات اختصاصی والیبال و هندبال در روزهای پنجشنبه در ساعات ورزش ادامه دارد. این هفته در تاریخ 2 آبان ماه آموزش پنجه و ساعد از جمله  تمرینات اختصاصی ورزش وایبال بود. در زنگ هندبال هم پاسهای دو نفره و مجددا آموزش سه گام و تشکیل مربع چهار نفره مد نظر بود. در این روز تیم...