کلاس خوشنویسی – پایه اول

کلاس خوشنویسی در روزهای پنجشنبه برگزار شد. دبیر محترم جناب آقای لطف آبادی هستند و فرد به فرد تکالیف دانش آموزان را برسی می کنند. در این هفته اتصال ح به حروف الفبا تدریس شد. دبیر محترم دو صفحه از جزوه های داده شده را بررسی فرمودند و تکلیف به دانش آموزان دادند. نمرات خوشنویسی…

تمرینات اختصاصی هندبال و والیبال در زنگ ورزش

تمرینات اختصاصی والیبال و هندبال در روزهای پنجشنبه در ساعات ورزش ادامه دارد. این هفته در تاریخ 2 آبان ماه آموزش پنجه و ساعد از جمله  تمرینات اختصاصی ورزش وایبال بود. در زنگ هندبال هم پاسهای دو نفره و مجددا آموزش سه گام و تشکیل مربع چهار نفره مد نظر بود. در این روز تیم…