بازی صبحگاهی پایه اول

غیر از روز چهارشنبه و پنجشنبه دانش آموزان قبل از مراسم صبحگاه در بازیهای ورزشی شرکت می کنند. بازیهای گروهی مانند فوتبال و والیبال در صبح از ساعت 6/45 صبح تا 7/15 دقیقه انجام می شود این بازیها حالت لیگ ندارد و دانش آموزان بدون تقسیم بندی بازی می کنند هر روز صبح به دلیل…