ماه معرفت

ماه محرم می آید. می گویند اسم حسین علیه السلام محک ایمان است و راست گفته اند. رافت ائمه حسی است و البته در این میان رافت سالار شهیدان حسی تر. دین  ،دین بزرگی است و اگرنه معصومی هم چون او در وادی شهادت پا نمی گذاشت. ماه محرم می رسد و ما نگران قافله…