هفته ششم تهرانگردی

هفته ششم تهرانگردی از ساعت 9/30 صبح روز یکشنبه 20 مرداد ماه آغاز شد. در این روز اولین برنامه بازدید از موزه عبرت ایران بود . موزه ای که در آن به شرح حال زندانیهای قبل از انقلاب می پرداخت. 6 0 افراد معروفی که در زندانهای قبل از انقلاب به سر می بردندو سرنوشت…