کلاس کار گاه

با حضور اولیای محترم هر سه پایه مدرسه دانش ؛ نمایشگاهی از کار های کار گاهی دانش آموزان به نمایش گذاشته شد. در پایه اول کار با چوب و کار با برق در هرسال خروجی متنوعی دارد. در پایه دوم این روند ادامه دارد . درپایه سوم که عکسهای آن را خواهیم دیددانش آموزان به…